INSÄNDARE Stefan Larsson skriver i en insändare om hur problematiskt det är att RFSU obehindrat får sprida kvasivetenskapliga teorier om kön och sexualitet till skolbarn och ungdomar. I längden utgör detta enligt författaren ett hot mot vår ras överlevnad.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront-redaktionen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) har under många år tillåtits bedriva kulturmarxistisk lobbyverksamhet på svenska grund- och gymnasieskolor. RFSU är en ideell intresseorganisation som grundades 1933. Verksamheten uppges ha till syfte att driva opinionsbildande frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och stå upp för snedvridna sexuella avarter.

Det är framför allt under täckmanteln av sexualupplysning som man systematisk påverkar skolungdomar i frågor som homosexualitet, pornografi, rasblandning och könsbyten. Under senare år är det främst frågor som berör homosexualitet, så kallade queerfrågor, där man vänder upp och ned på vårt nedärvda biologiska ursprung.    

RFSU:s agenda har på senare tid alltmer kommit att handla om HBTQ-frågor, rätten till pornografi och allmänt kvasivetenskapliga teorier. Man beskriver bland annat homosexualitet och könsbyte som en naturlig del av mänskligt beteende och att detta skulle utgöra en värdefull del av det svenska samhället.

Under föreläsningar på grund- och gymnasieskolor redogör man för flummiga och icke-faktabaserade fantasifoster som att alla foster under den första utvecklingsfasen utvecklar en klitoris som i ett senare skede utvecklas till antingen ett manligt eller kvinnligt kön. Vidare lär man ut att det finns ett naturligt tredje kön. Detta saknar all form av vetenskaplig grund och utgör i själva verket en feministisk feltolkning. Det så kallade tredje ”könet” är en mutation, vilket innebär att det handlar om en missbildning. I Sverige föds det varje år cirka 20 barn som har denna mutation eller missbildning som gör det svårt att vid födelsen fastställa om barnet är av manligt eller kvinnligt kön. I dessa fall blir det ofta aktuellt med en könsoperation för att korrigera missbildningen, vilket sker tidigt i livet eller i senare tonåren. Därför går det att utesluta allt tal om ett tredje könsorgan. Det existerar i själva verket endast i huvudet på queerförespråkare och rabiata feminister. 

RFSU tillåts obehindrat och mycket medvetet vrida till barn och ungdomars verklighetsuppfattning om vad som utgör det naturliga förhållningssättet till sin sexualitet. Det är uppenbart att RFSU arbetar med en HBTQ-agenda och därför måste organisationen betraktas som en del av homolobbyn. Och det ligger helt i linje med den så kallade HBTQ-färgade värdegrunden i grundskolan som har till syfte att driva på utvecklingen mot att normalisera homosexualitet och legalisera könsbyten för minderåriga. Det är upprörande att RFSU obehindrat tillåts sprida uppenbara lögner till svenska skolelever.

I samma anda skrev författaren och kulturmarxisten Lena Andersson en ledare i Svenska Dagbladet söndagen den 19 mars 2023, där hon hävdade att lagen om könstillhörighet måste rivas upp. Lena Andersson utgår från den så kallade queerteorin som går ut på att kön endast är en social konstruktion. Och att den naturliga tillhörigheten av ett biologiskt kön saknar all form av värde och – menar Lena Anderson – endast utgör en förlegad historisk norm i samhället.

Vidare hävdar Lena Andersson att sexuell läggning utgör en subjektiv uppfattning som varje individ själv är mogen att fatta beslut om och att det förhåller sig på samma sätt med könstillhörighet. Lena Andersson tycks följa samma agenda som RFSU om att varje individ utan samhällets inblandning själv är mogen att avgöra vilket kön som han eller hon vill bekänna sig till. Vidare förespråkar Andersson i sin ledare att all form av juridisk bindning till ett kön helt bör avskaffas.

Problematiken med både RFSU och Lenas Anderssons kvasivetenskapliga idéer är att man helt bortser från våra naturliga förutsättningar till reproduktion. Alla former av medvetna eller omedvetna vantolkningar av skapelsen och det biologiska förhållandet människor emellan utgör i grunden ett allvarligt hot mot naturens ordning och kommer förr eller senare att skaka om förutsättningarna för mänsklighetens överlevnad. Det kulturmarxistiska tankegods som Lena Andersson förde fram i ovan nämnda ledartext och som RSFU åker runt på våra skolor och sprider utgör en förvanskning av biologiska fakta. Det är kvasivetenskap när den är som allra vidrigast och utgör ett påtagligt hot mot vår ras överlevnad.  

Stefan Larsson