MASSINVANDRINGEN. I massinvandringens kölvatten är behovet av tolkar nu rekordstort, men platserna på utbildningarna ekar tomma eftersom de som söker har för låg kompetens för att antas. Det är främst tolkar i utomeuropeiska språk som det råder brist på.

I år finns 800 platser på utbildningar för tolkar och behovet är rekordstort till följd av den massinvasion av främlingar som väller in i landet. Det statliga anslaget till tolkutbildningen höjs nästa år från sjutton miljoner till fyrtio miljoner.

Trots att det alltså finns både utbildningsplatser och ekonomiska medel så är bristen på tolkar stor. Detta då många av de som söker sig till tolkutbildning har för låg kompetens för att antas.

— Vi har många sökande, men det är fortfarande få som uppfyller kraven på kompetens, säger Bengt Unde, ansvarig för tolkutbildningen vid Åsa folkhögskola.

Myndigheten för Yrkeshögskola fick i uppdrag av regeringen att undersöka hur behovet av tolkar ser ut framöver. I rapporten, som överlämnades i juni, konstateras att det kommer vara ett fortsatt stort behov av tolkar i framtiden. De språk där bristen på tolkar och behovet är som störst är främst i de utomeuropeiska språken arabiska, somaliska, tigrinja och dari. Inom samma språkgrupp återfinns även den lägsta kompetensen hos de sökande.

Utöver bristande kompetens hos de sökande till tolkutbildning så finns även problem med att många av dem som lyckas ta sig in på utbildningarna ändå inte klarar av att fullfölja den och ta examen. Mer än varannan antagen student till tolkprogrammen hoppar av sin utbildning i förtid.

Källa:
Akut tolkbrist men tomma utbildningsplatser


  • Publicerad:
    2016-08-02 11:00