BANKVÄLDET. Trots att gällande lag ålägger banker att erbjuda samtliga medborgare de livsnödvändiga banktjänsterna betalkonto och bank-id så förvägras flera tusen svenskar dessa tjänster.

En krönika i Dagens Juridik konstaterar att banker i Sverige allt större omfattning bryter mot den så kallade kontraheringsplikten – en bestämmelse som EU påbjudit generellt och som ger samtliga medborgare rätt till ett betalkonto med medföljande tjänster.

Det var den 1 juni 2017 som ”betalkontodirektivet” infördes i Sverige.

Idag saknar dock åtskilliga tusen svenska medborgare tillgång till banktjänster livsnödvändiga i det moderna digitaliserade samhället. De har varken betalkonto eller bank-id eftersom deras bank förvägrar dem tillgång till dessa tjänster.

Detta innebär ett mycket svårt handikapp för dessa människor som stängs ute från ett normalt samhällsliv.

Generellt strävar staten efter att undvika att onödigtvis reglera privaträtt, i det liberala samhället ska det till exempel råda avtalsfrihet mellan bank och kund. Men i fallen betalkonto och bank-id såg man sig ändå nödgad att gå in och garantera alla medborgares rätt till tillgång.

När det gäller betalkonto stipuleras att samma komponenter (konto+betalkort) som erbjuds en kund måste erbjudas samtliga. Undantag från denna princip får göras i ”särskilda fall”. I bestämmelsen saknas dock en klar definition av vilka omständigheter som krävs för att ”särskilt fall” ska föreligga.

Hur lever då bankerna upp till kontraheringplikten? Dåligt: Det visar sig att de ofta avslår kunders förfrågan om betalkonto och bank-id samt att de därvid åberopar skäl som inte finns listade i den gällande bestämmelsen.

Betalningsanmärkningar och tidigare oreglerade skulder är de vanligast förekommande argumenten.

Kunder kan också utestängas med den svepande motiveringen att banken ”saknar tillräcklig kundkännedom”. Angående denna formulering ”klargör” Finansinspektionen dess innebörd med att banken behöver kunna ”förstå bakgrunden till varje enskild transaktion som kunden genomför”.

En avgörande orsak till att åtskilliga tusen svenska medborgare nu förlorat sitt betalkonto och sitt bank-id är bankernas tolkning av penningtvättslagen – ett sätt att tolka som kom att betraktas som nödvändigt efter Swedbanks omfattande penningtvätt i Baltikum och som har anklagats för leda till att man ”silar mygg och sväljer elefanter”.

Torgny Jönsson, ordförande i föreningen Reclaimjustice, konstaterar i sin krönika att när det gäller att tillgodose bankkunders grundläggande och livsnödvändiga behov, lever bankerna varken upp till sitt ansvar eller följer gällande lag. Han kräver ett förstatligande av bank-id:

11 privatägda banker med egen rättstillämpning äger rätten att döma och fatta beslut över din lagstadgade rätt att kunna identifiera dig digitalt. Ett uppdrag som sköts utomordentligt uselt utan att röster höjs. Den nya identitetslösa underklassens röster försvinner i skvalet om bekämpning av det allvarligaste av alla brott – penningtvätt…

Mot bakgrund av bankernas ojämna, oförutsägbara och oklara tillämpning av penningtvättslagen föreligger synnerliga skäl för lagstiftaren att besluta om ett förstatligande av bank-id.


  • Publicerad:
    2020-08-27 18:45