HÄLSA. Enligt en nyligen publicerad studie skyddar lantlig uppväxt i barndomen mot att drabbas av allergier och astma som vuxen. Kvinnor som växer upp på en gård utvecklar också bättre lungkapacitet än kvinnor uppvuxna i stan.

farmlife

Att som barn få växa upp på en gård på landet har enligt en ny studie visat sig skydda mot att drabbas av allergier och astma som vuxen. Studien har genomförst i 14 olika länder, varav Sverige är ett av de länder som ingått. 10 000 personer i åldrarna 26-54 år har omfattats av undersökningen som nyligen publicerades i den medicinska tidsskriften Thorax.

Undersökningen gick till på så vis att personerna i fråga fick genomgå en undersökning av lungfunktionen och lämna prover för att mäta förekomsten av allergiantikroppar i blodet. Alla fick också besvara en omfattande hälsoenkät och frågor om var de vuxit upp under sina fem första levnadsår.

De slutsatser som redovisas säger att det är biologiska faktorer, snarare än sociala eller kulturella skillnader, som spelar en stor roll om en människa drabbas av allergier eller inte. Under de senaste åren har flera olika teorier lyfts fram gällande vad som kan vara bakomliggande orsaker till astma och allergier. Flera av dessa teorier antyder att det är just omständigheter i barndomen som kan vara avgörande faktorer i det hela.

Bland personer som vuxit upp på gård på landet var det vanligt förekommande att de hade husdjur och att de vuxit upp tillsammans med syskon tidigt i sin barndom. I denna grupp var det ovanligare med allergier än bland den grupp av personer som vuxit upp i stadsmiljö. Att växa upp lantligt visade sig minska risken att drabbas av allergier eller astma med omkring 54 procent.

Gällande lungkapacitet visade det sig att flickor som får växa upp på en gård utvecklar starkare lungkapacitet jämfört med flickor som växer upp i stan. Vad gäller pojkarna syntes ingen större skillnad i lungkapacitet.

— Våra resultat ligger i linje med den så kallade hygienhypotesen, som säger att en alltför ren miljö i början av livet gynnar uppkomsten av allergier. Ännu vet vi dock inte exakt vilka faktorer i en gårdssmiljö som fungerar som skydd mot astma och allergi, säger professor Christer Janson vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik.

Källor:
Growing up on a farm linked to lower allergy risk
Gårdsliv skydd mot allergier

 


  • Publicerad:
    2016-10-09 17:35