LAGSTIFTNING Straffet ska enligt Moderaternas nya förslag, som lades fram i onsdags, skärpas för dem som försöker hindra ”oumbärliga utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” i deras yrkesutövning.

I onsdags erhöll justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och kulturminister Jeanette Gustafsdotter partiet Moderaternas (M) betänkande En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

Hovrättsrådet Anne Rapp (M) har lett utredningen, vilken enligt henne syftat till utarbetandet av ett förslag om ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott begångna mot ”två särskilt utsatta grupper”, nämligen:

  • utövare av yttrandefrihet
  • utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

Mer specifikt föreslås i betänkandet följande förändringar:

"En ny straffskärpningsgrund införs som innebär att det ska ses som försvårande att den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik.

Två nya gradindelade brott införs i brottsbalken. Brotten ska betecknas våld eller hot respektive förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion. Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal samt utbildningspersonal inom skolväsendet.

Straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps och brottet grovt brott mot tystnadsplikt införs."

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell (M) uttalar sig så här om betänkandet:

— Det ska alltid kosta att ge sig på en polis … För Moderaternas del är det orimligt att våld mot en polis ska kunna leda till ett bötesstraff – vi vill istället se ett minimistraff om sex månaders fängelse, säger Forsell i ett pressutlåtande.

Angrepp på dessa är angrepp på hela samhället

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson hyllar på regeringens hemsida utan att gå in på några detaljer ambitionerna med moderaternas betänkande:

— Det är helt oacceptabelt att den som deltar i samhällsdebatten, bedriver samhällsgranskande journalistik eller har till uppgift att hjälpa och skydda andra i samhället utsätts för våld, hot eller trakasserier. Alla sådana former av hot och brott utgör ett angrepp mot hela vårt samhälle och måste bekämpas, säger Johansson.

Kulturministern stämmer på samma hemsida in i hyllningskören:

— Yttrandefrihet är en grundpelare för vårt demokratiska samhälle. Hat och hot mot journalister eller andra utövare av samhällsnyttiga funktioner riskerar att inskränka den friheten. Dessa röster är oumbärliga och får aldrig riskeras att tystas av hat och hot, och därför välkomnar jag denna utredning, säger kommenterar kulturminister Jeanette Gustafsson på regeringens hemsida.