INTERVJU Polisen uppger att deras arbete med att utvisa invandrare som begått brott och dömts till utvisning har försvårats av coronapandemin. 2021 lyckades myndigheten bara utvisa 11 etiopier samtidigt som man vid årsskiftet hade över 460 etiopiska medborgare som polisen ansvarar för att utvisa ur landet.

Nordfront har varit i kontakt med polismyndigheten för att få mer information om deras arbete med att utvisa invandrare som efter att de begått brott i Sverige dömts till utvisning. Detta med anledning av att polisen för närvarande i samarbete med Kriminalvården har i uppdrag att utvisa Elin Krantz mördare, Ephrem Tadele Yohannes, som nu har avtjänat två tredjedelar av sitt straff och ska bli villkorligt frigiven samt utvisad till Etiopien.

Enligt polisens presstjänst lyckades myndigheten endast utvisa elva etiopiska medborgare förra året. Detta samtidigt som myndigheten vid årsskiftet hade över 460 etiopier som polisen ansvarar för att utvisa efter att de antingen begått brott och dömts till utvisning eller fått ett utvisningsbeslut från Migrationsverket. Av de elva framgångsrikt utvisade etiopierna var det bara en person som likt Yohannes dömts till utvisning på grund av brott, vilket är en låg siffra då myndigheten vid årets slut hade åtta öppna ärenden gällande utvisningsdömda etiopier.

Polisen ligger kraftigt efter i utvisningsarbetet

Enligt polisens svar till Nordfront har de dessutom generella problem med utvisningsärenden på grund av ”den rådande pandemin”. Till exempel kan polisen inte tvinga en person som ska utvisas att göra ett PCR-test, vilket kan göra det svårt att få tillstånd att gå ombord på ett flygplan eller komma in i ett land som har krav om negativa testresultat.

Även SVT belyste förra veckan det allmänna problemet med att polisen ligger efter i sitt arbete med att utvisa invandrare som befinner sig i Sverige utan rätt till det. SVT skrev då:

Vid slutet av 2021 fanns det 18 000 öppna ärenden gällande personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, men där Migrationsverket har gjort bedömningen att det finns behov av polisiära insatser för att verkställa utvisningen. Men av dessa ärenden, har runt 10 000 personer avvikit o [sic] anmälts som efterlysta.

Nordfronts intervju med polisens presstjänst

Tar Etiopien emot utvisade medborgare även i de fall där medborgaren motsätter sig att bli utvisad till Etiopien?

På grund av den rådande pandemin finns svårigheter att verkställa utvisningar vilket även omfattar Etiopien. I Sverige kan man inte tvinga en person att ta ett PCR-test. Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget i landet påverkar även möjligheten att verkställa ett utvisningsbeslut.

Hur lång tid brukar det ta från det att en brottsling som dömts till utvisning har avtjänat sitt fängelsestraff tills dess att utvisningen verkställs?

Detta beror på ett antal faktorer, t.ex. om återvändaren har en giltig resehandling, vilket land verkställigheten ska ske till och om det landet accepterar icke-frivilliga återvändare eller inte, om landet i fråga accepterar återvändaren som sin medborgare, Migrationsverkets bedömning av säkerhetssituationen allmänt i landet samt samarbetet med myndigheterna i landet etc.

Hur många utvisningar till Etiopien genomförde polisen förra året och hur många aktiva ärenden gällande personer som ni ska utvisa till det landet har ni idag?

Polismyndigheten hade vid fjolårets utgång åtta (8) öppna ärenden som gällde brottutvisade och 459 öppna ärenden som gällde personer som inte självmant återvänt trots lagakraftvunnet utvisningsbeslut och därför överlämnats till oss från Migrationsverket och som alltså gällde personer med medborgarskap i Etiopien.

Observera att det innebär inte att alla dessa ärenden kom till oss under 2021, utan detta är så många ärenden som fortfarande fanns på ”vårt bord” vid årets slut, en balans. Det kan således röra sig om ärenden som kommit till oss tidigare än under 2021.

11 personer utvisades till Etiopien under 2021. 1 av de 11 utvisade var brottsutvisad.

Finns det någon övre gräns för hur länge en person som ska utvisas i samband med frigivning kan hållas i förvar av Polisen/Kriminalvården i väntan på sin utvisning?

För brottsutvisade finns ingen tidsgräns för förvarstid, och ärenden med brottsutvisade brukar prioriteras i fråga om de förvarsplatser som finns. Polisen strävar alltid efter att hålla återvändare frihetsberövade så kort tid som möjligt.

Händer det att personer som på grund av brott dömts till livstids utvisning ur Sverige ändå försätts på fri fot i Sverige om hemlandet inte tar emot personen och polisen inte hittar någon annan lösning?

Om det inte finns möjlighet att genomföra en verkställighet – t ex för att personen riskerar tortyr eller förföljelse i hemlandet – kan utlänningen inte hållas i förvar efter avtjänat straff.

Hur många sådana personer som dömts till livstids utvisning och avtjänat sitt fängelsestraff men sedan inte gick att utvisa släppte polisen ut i Sverige förra året?

Det går endast att svara på genom att granska varje enskilt ärende, vi samlar inte statistiska uppgifter om detta.

Kan man få uppgifter om och följa enskilda utvisningsärenden via polisen?

Polisen publicerar inte information om enskilda ärenden. Offentlighetsprincipen gäller, har man frågor om enskilda ärenden kommer begäran om allmän handling att sekretessprövas enligt gällande lagstiftning.