ANTIVITHET De fem nu antagna programmen innehåller åtgärder avsedda att leda till positiv särbehandling av fem huvudsakligen rasligt definierade grupper av främlingar i Sverige.

Regeringen har åtagit sig att implementera fem så kallade åtgärdsprogram mot olika ”uttryck för rasism” för perioden 2022–2024. Programmen innefattar konkreta åtgärder syftande till att bekämpa varianterna

  • afrofobi
  • antisemitism
  • antiziganism
  • islamofobi
  • rasism mot samer.

På regeringskansliets hemsida tillkännages att dessa åtgärdsprogram är en konsekvens av Sveriges utfästelser vid Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

— Vi får aldrig acceptera någon form av rasism. Det handlar om människovärde. Rasism separerar människor och bidrar till en farlig polarisering. Därför höjer vi ambitionsnivån för allas lika värde, kommenterar kultur- och demokratiminister Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet.

Ska samverka med välkänd ”nationell plan”

Enligt regeringen har åtgärdsprogrammen i uppgift ”att bidra till att synliggöra och motverka respektive form av rasism.” De ska härvid samverka med Den nationella planen mot rasism och liknande former av fientlighet och hatbrott.

Regeringen förklarar vidare att åtgärdsprogrammen har utarbetats baserat på ”dialoger med företrädare för det civila samhället, rapporter om förekomsten av rasism och hatbrott i Sverige och rekommendationer från regionala och internationella människorättsorgan

— Rasism, diskriminering och hatbrott är skadligt både för de enskilda som utsätts och för samhället som helhet. Därför är arbetet mot rasism och diskriminering viktigt också för att bryta segregationen, säger Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering, i ovan nämnda pressmeddelande.

Bland åtgärdsprogrammens olika ”uppdrag” märks till exempel:

  • Uppdrag för att motverka rasism inom hälso- och sjukvården
  • Uppdrag syftande till att öka kunskapen om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress
  • Uppdrag med avsikt att fördjupa kunskapen om hatbrott mot samer.

Temat Barn och ungas utsatthet för rasism har en särställning genom att förekomma i ett flertal uppdrag, bland annat sådana ämnade för skolan.