UPPSÖKANDE JOURNALISTIK När journalisten Nick nekas tillträde till det slutna rum på biblioteket, där barn från två års ålder utsätts för förvriden vuxensexualitet, intervjuar han istället bibliotekets platschef och kommunens bibliotekschef.

I Haninge kommun pågår den så kallade prideveckan. Den frilansande intervjuaren Nick befinner sig på Vegabiblioteket. Han är, visar det sig, inte välkommen till rummet där den omdiskuterade föreställningen ges. Hans avsikt är nu att som ett avsnitt av Inblick med Nick ställa frågor till ansvariga chefer i kommunen. Han lyckas få tag i bibliotekets platsansvariga Maria Muskos samt kommunens bibliotekschef vänsteraktivisten Jenny Poncin.

Temat för intervjun är de båda chefernas syn på den starkt ifrågasatta verksamhet på kommunens bibliotek, där avvikande vuxensexualitet pådyvlas barn i två till nio års ålder. I föreställningen Bland Drakar & Dragqueens, som ges i ett intilliggande rum, läser nämligen kraftigt uppsminkade och påtagligt sexuellt upphetsade män iförda sexualiserande kläder ”sagor”, där lyssnaren uppmanas att

  • ifrågasätta sin könstillhörighet.
  • på allvar begrunda det falska påståendet (här presenterat som ett faktum) att det skulle finnas fler än två biologiska kön.

Platschefen tillfrågas om hon finner det lämpligt att ”vuxna män iklädda sexuella fetischkläder läser sagor för små barn” och svarar i uppenbar affekt:

— Absolut, det tycker jag.

Nick vill veta vad kommunens bibliotekschef ser för syfte med att man försöker skapa förvirring hos barn kring deras könstillhörighet och uppmanar dem ta ställning till bevisligen inkorrekta påståenden om kön.

–Det finns inget syfte med det överhuvudtaget. Syftet är att låta barn ta del av sagor och berättelser och få en ingång till världen som inkluderande och till för alla.

Frågorna som den artige och synbarligen välvilligt inställde intervjuaren ställer till bibliotekschefen, väcker uppenbarligen starka känslor hos henne. De tycks få hennes ögon att lysa av harm och tvinga henne till pauser för att samla sig.

"I ett demokratiskt samhälle finns det flera kön"

Tillfrågad om varför egentligen biblioteket vill lära barn att det finns fler än två kön, svarar Poncin:

— Därför att vi lever i ett demokratiskt samhälle, där vi vill öppna upp och visa på att det finns olika sätt att leva på. Och det är en del av samhället idag.

På frågan huruvida hon själv har uppfattningen att det finns fler än två kön svarar hon att hon ”inte ser någon anledning att besvara den frågan i detta sammanhang”.

När Nick under intervjun upprepade gånger tillkännager sin avsikt att i ett intilliggande rum söka upp de sagoläsande dragartisterna själva för att ställa frågor till dem, blir de två cheferna mycket upprörda och signalerar beredskap för handgemäng.

Vid sidan om själva föreställningen Bland Drakar & Dragqueens erbjuder Haninge bibliotek en quiz med frågor om terminologi kring avvikande vuxensexualitet. Frågorna är riktade till barn inom ovan nämnda åldersspann. Bibliotekschefen ställer sig i intervjun till fullo bakom detta initiativ, som hon finner präglat av ”mångfald” och ”inkludering”.