MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Center mot våldsbejakande extremism (CVE) presenterar i ett PM både spekulationer och rena lögner om Nordiska motståndsrörelsen. Organisationens ledare bemöter i en artikel dessa och konstaterar att de måste komma från någon som fruktar Motståndsrörelsens styrka.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) bildades 1 januari 2018 och ingår Brottsförebyggande rådet (Brå). På CVE:s hemsida står att läsa följa om organets verksamhet:

Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.”

Centret presenterade den 26/5 ett PM med titeln ”Ryska imperiska rörelsen och samarbetet med Nordiska motståndsrörelsen”.

Detta PM visar sig vara späckat med spekulationer och rena lögner, vilket föranlett Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg att bemöta dessa i en artikel med titeln ”Motståndsrörelsen låter sig köpas av ryska staten? PM från Center mot våldsbejakande extremism”.

Bakgrunden till PM:et är att Ryska Imperiska Rörelsen (RIR) den 6 april i år terrorklassades av det amerikanska utrikesdepartementet.

CVE försöker i texten påvisa att Nordiska motståndsrörelsen har starka band till RIR, med det förmodade syftet att svartmåla den nordiska organisationen samt att försöka skapa argument för en terrorklassning med tillhörande förbud.

Nedan följer några exempel på lögner som presenteras i skrivelsen följt av Lindbergs bemötande av dem. För en fullständig redogörelse, hänvisas till Lindbergs artikel.

Det påstås i skrivelsen att Motståndsrörelsen haft ett tätt samarbete med RIR sedan 2015, att aktivister från Motståndsrörelsen erhållit stridsträning i Ryssland samt att Motståndsrörelsen av RIR mottagit ekonomiska bidrag av en kaliber som korrumperat rörelsen till att ändra ideologisk inriktning rörande konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

* Lindberg visar här att Motståndsrörelsen haft viss begränsad kontakt med RIR, liksom med många andra nationellt sinnade organisationer. När det gäller RIR inskränker sig kontakten till: 1) några intervjuer på Nordfront.se, 2) ett besök av representanter från Motståndsrörelsen vid RIR:s högkvarter 2015, 3) ett besök av några representanter från RIR vid Nordendagarna samma år.

* Någon ”stridsträning” av aktivister från Motståndsrörelsen i Ryssland eller under RIR:s ledning har aldrig ägt rum.

* Vid RIR:s besök på Nordendagarna 2015 lämnade gästerna en symbolisk gåva på motsvarande drygt 1500 kr. Detta är det enda ekonomiska bidrag som Motståndsrörelsen någonsin mottagit från RIR.

* Vad Motståndsrörelsens hållning rörande konflikten Ryssland – Ukraina beträffar, så har den aldrig förändrats. Vi har genomgående haft en försiktigt ryss-vänlig linje, väl medvetna om det tragiska i att ariska broderfolk strider mot varandra istället för att gemensamt bekämpa globalistiska intressen.

Vidare skulle enligt CVE aktivister från Motståndsrörelsen 2014 deltagit i väpnade strider mot Ryssland och 2018 skulle Motståndsrörelsen ha legat bakom bombdåd i Göteborg.

Här visar Lindberg att inga personer tillhörande Nordiska motståndsrörelsen med organisationens vetskap eller sanktion har deltagit i någon av dessa aktiviteter.

Slutligen görs i skrivelsen gällande att Nordiska motståndsrörelsens aktivitet vid amerikanska ambassaden 2018 , då man protesterade mot USA:s bombningar i Syrien, skulle utgöra ett hot mot svensk och internationell säkerhet.

Här, som i övrigt, ger Lindberg klart svar på tal:

Vi nationalsocialister kommer alltid, i alla sammanhang där vi har möjlighet, att agera mot skurkstater som försöker underkuva suveräna stater i globalistiska och sionistiska intressen.

Längre ner på samma sida lägger han till:

Huruvida detta ger konsekvenser för svensk och internationell säkerhet kan väl dock skarpt ifrågasättas.”

Lindberg avslutar artikeln:

Jag beklagar också att RIR terrorstämplats av världens mest aktiva terrorister – den amerikanska staten, och hoppas att detta inte försvårar deras arbete för det etniskt homogena ryska folket nämnvärt.

Kampen fortsätter – i Ryssland såväl som i Norden

Lindbergs artikel står alltså att finna på Nordiska motståndsrörelsens hemsida motståndsrörelsen.se


  • Publicerad:
    2020-06-17 20:40