VAPENRÄTT 20 bevakningsuppdrag per år, där bruk av skjutvapen varit av nöden fick SVT att sluta avtal med ett auktoriserat bevakningsbolag – som sedan nekas rätten att låna ut vapen till sina väktare.

Nordfront har tidigare skrivit om regeringens och berörda myndigheters strävan mot ett totalt statligt vapenmonopol.

Efter många turer står det nu klart att det auktoriserade bevakningsbolag som SVT lejde 2019 inte kommer att beviljas tillstånd till utlåning av skjutvapen till sina väktare – då ”synnerliga skäl” inte föreligger.

När bolaget i oktober 2019 ansökte om tillstånd för innehav av sex Glockpistoler för utlåning, så kallad huvudlicens, valde polismyndigheten att avslå ansökan.

Man hänvisade därvid till att man inte erhållit någon konkret beskrivning av specifika hotbilder som kunde berättiga huvudlicensen – 2 kap. 6 § i vapenlagen.

Förvaltningsrätten: ”Behov påvisat

Förvaltningsrätten i Göteborg, som bolaget hade överklagat till, menade dock att två bifogade intyg bevisar att SVT är i behov av vapenbärande bevakning.

Dessa två dokument gör gällande att 20 av SVT:s uppdrag per år kräver bruk av skjutvapen – medan Polismyndigheten i modern tid dragit en gräns vid 50 uppdrag.

Målet återfördes därvid till Polismyndigheten för omprövning.

Polismyndigheten överklagade i sin tur Förvaltningsrätten dom till Kammarrätten med hänvisning till att historik om bevakningsuppdrag saknas, och att det därigenom inte framgår varken vem som utfört dem eller var de ägt rum.

Kammarrätten: ”Information som inte kan ges saknas

Kammarrätten i Göteborg, den högsta instansen, har nu fastslagit att bevakningsbolaget inte lyckats påvisa att dess kommande bevakningsuppdrag kräver vapenhantering på regelbunden basis.

Behov av huvudlicens kan därför inte, resonerar man, anses vara påvisat.

Det faktum att säkerhets- och sekretessfaktorer förhindrat SVT från att upplysa bevakningsbolaget om detaljer rörande de tidigare utförda uppdragen saknar, fastslår man, relevans för bedömningen.