NATUREN. En rapport visar att populationerna av däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och amfibier har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 1970 och 2016. Skogsskövling och exploatering som drivs av överbefolkning, ökad global handel och konsumtion pekas ut som huvudanledningar.

Lodjursstammen i Sverige hör till de arter som har minskat kraftigt till följd av att människan har krympt deras livsbetingelser.

Rapporten heter Living Planet Report 2020 och har tagits fram av Världsnaturfonden (WWF). Det framgår att djurpopulationerna i Latinamerika och runt de karibiska öarna är allra värst drabbade med en genomsnittlig minskning av djurlivet med 94 procent sedan år 1970.

Enligt skaparna av rapporten visar resultat att ”förhållandet mellan människor och den naturliga världen” har brutits och att konsekvenserna kan bli katastrofala. I ett pressmeddelande skriver författarna:

Rapporten påminner oss om att vi utsätter oss själva för fara när vi förstör planeten eftersom den är vårt hem. När mänsklighetens fotspår expanderar till tidigare orörd mark så ödelägger vi andra arters populationer.

Att det är människan som är boven när det kommer till arternas försvinnande råder det enligt WWF ingen tvekan om. De senaste 50 åren har befolkningstillväxten exploderat i många delar av tredje världen och människor på jakt efter ny odlingsmark och nya städer och hem tränger undan de djur som tidigare sett dessa platser som sina hem.

Att det dessutom finns fem miljarder fler människor idag än för hundra år sedan gör enligt WWF också vårt konsumtionsmönster ohållbart när allt fler vill ha en högre levnadsstandard.

Ett ljus i mörkret är dock enligt WWF att den onda cirkeln kan brytas om medvetna åtgärder sätts in. Man betonar dock att konsumtionsmönstret måste brytas och att matproduktionen reformeras. Detta tillsammans med åtgärder för att skydda hotade arter och återplantera skog och annan natur kan leda till att många arter återhämtar sig.

Hur man ska tackla att många länder i tredje världen fortsätter att fördubbla sin befolkning omkring vart trettionde år framgår dock inte av rapporten, trots att det är tydligt att detta är en av de faktorer som har haft störst negativa konsekvenser för det globala djurlivet.


  • Publicerad:
    2020-09-14 19:45