INRIKES. Säkerhetspolisens chefsanalytiker har sammanställt några av det vänsterextrema nätverket Revolutionär Frontens mest framstående medlemmar.

En sammanställning över aktiva medlemmar i den vänsterextrema organisationen Revolutionära fronten (RF) har skickats av Säkerhetspolisens chefsanalytiker Ahn-Za Hagström till polismyndigheten i Södermanland. Det anses vara del av SÄPO:s arbete att ha uppsikt över och förebygga brottslighet av RF, som tillhör vad man kallar den autonoma miljön.

De främsta drivande personerna som analyserats av SÄPO är:

Dennis Miraballes, född 1990.

Dennis Miraballes har förekommit i RF-sammanhang sedan 2009. Han har deltagit i flera interna och externa möten som arrangerats av RF, bland annat s.k. landsmöten där RF:s brottsliga verksamhet och strategier planeras. Miraballes har deltagit i flera fall av otillåten påverkan, bland annat i form av misshandel, grov misshandel och olaga hot, riktade mot måltavlor som följer RF:s politiska ställningstagande och på sådant sätt som överensstämmer med RF:s tillvägagångssätt. I några av fallen har RF:s signatur använts eller så har RF i efterhand tagit på sig ansvaret för brottet. Mot bakgrund av detta bedömer Säkerhetspolisen att Miraballes är en aktiv och drivande medlem i RF vad gäller planering och genomförande av politiskt motiverade brott.

Adam Heivert Taylor, född 1992.

Adam Heivert Taylor har förekommit i RF-sammanhang sedan 2010. Han har deltagit i såväl externa möten som interna sammankomster där RF:s brottsliga verksamhet planerats och genomförts tillsammans med andra RF-medlemmar, t.ex fysiska angrepp mot vit makt-anhängare. Sammantaget bedömer Säkerhetspolisen att Heivert Taylor är drivande i planeringen och genomförandet av otillåten påverkan inom ramen för RF.

Nick Staffas, född 1993.

Nick Staffas kan knytas till RF Örebro sedan 2012. Även om Staffas medlemskap är förhållandevis nytt har Staffas varit aktiv i flera fall av otillåten påverkan i RF:s namn, framför allt i form av fysiska angrepp mot vit makt-anhängare. Genom detta bedöms Staffas ha erhållit viss status inom RF, vilket bland annat illustreras av det faktum att RF i samband med gripanden genomfört flera solidaritetsaktioner för Staffas. Mot bakgrund av ovanstående bedöms Nick Staffas vara aktiv och drivande i politiskt motiverad brottslighet inom RF.

Linus Soinjoki Wallin, född 1994.

Linus Soinjoki Wallin har ingått i kretsen runt Revolutionära fronten (RF) sedan 2010, de senaste åren som medlem. Under dessa år har Soinjoki Wallin deltagit i flera möten där RF:s verksamhet planerats. Han har också deltagit i flera fall av otillåten påverkan som signerats av RF eller där RF i efterhand tagit på sig ansvaret för brottet, bland annat fysiska angrepp mot vit makt-anhängare. Säkerhetspolisen bedömer att Soinjoki Wallin har en framträdande roll vad gäller planering och genomförande av politiskt motiverade brott.

Felix Wännerdahl, född 1994.

Felix Wännerdahl har varit medlem i RF Stockholm sedan 2012. Som sådan har Wennerdahl deltagit på flera möten där RF:s brottsliga verksamhet diskuterats och planerats. Wännerdahl har också deltagit i flera fall av otillåten påverkan tillsammans med andra RF-medlemmar, framför allt i form av fysiska angrepp mot vit makt-anhängare, varav RF:s signatur använts i flera fall eller där RF i efterhand tagit ansvar för angreppen. Säkerhetspolisen bedömer därför att Wännerdahl är en aktiv medlem i RF.

Mia Mikkelsen Skyt, född 1991.

Mia Mikkelsen Skyt bedöms ha varit medlem i RF Örebro sedan 2011. Hon har deltagit på flera möten där RF:s brottsliga verksamhet diskuterats och planerats, bland annat hot och trakasserier riktade mot vit makt-miljön. Mikkelsen Skyt har också förekommit i sammanhang där RF-anhängare genomfört våldsamma aktioner mot vit makt-anhängare. Säkerhetspolisen bedömer att Mia Mikkelsen Skyt är en del av RF Örebro.

Nike Hallenberg, född 1995.

Nike Hallenberg är medlem i RF Örebro sedan 2013. Hon har förekommit i sammanhang där RF-anhängare utövat otillåten påverkan, framför allt mot vit makt-anhängare, där hon på olika sätt haft en stödjande funktion. Säkerhetspolisen bedömer att hon är en del av RF och har en god insyn i RF:s verksamhet.

Källa:
Analys av Revolutionära fronten och dess medlemmar


  • Publicerad:
    2014-03-22 23:15