FINLAND Sex personer frias för att ha marscherat med svastikafanor i Finland, därför att det är lagligt. De frias också för motståndsåtal, då ingripandet saknade lagstöd.

De aktivister som åtalades efter att år 2018 ha burit svastikafanor vid en demonstration i Helsingfors frikänns, enligt en dom från tingsrätten. Anledningen är att det är lagligt att göra detta.

Riksåklagare Raija Toiviainen försökte få dem fällda med stöd av lagen som förbjuder ”hets mot folkgrupp”, men problemet är att denna lag är mer strikt tolkad i Finland än vad den är i Sverige.

I Sverige har åklagare större frihet att tolka uttalanden så att de kan anses vara likvärdiga med ett uttalande som ”uttrycker missaktning” mot invandrare.

Åklagare Jonas ”Sleepy Joe” Martinsson väckte till och med åtal mot en man därför att han befunnit sig på en demonstration iklädd en blå skaljacka och ljusa jeans, vilket dock misslyckades. Att en åklagare förväntade sig en fällande dom för detta säger det mesta om hur urholkad lagen blivit.

Lika fria tyglar verkar dock inte rättssystemet ha i Finland. En hakkorsfana är en hakkorsfana, och kan inte godtyckligt bytas ut mot valfritt ”nedsättande uttalande” om invandrare. Finska Yle skriver:

Att bära på en hakkorsflagga är i sig självt inte hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp innebär att man hetsar mot en grupp människor genom att hota dem, eller trakasserar dem på basen av religion eller ras.

Yles finskspråkiga upplagas artikel om domen.

Man frias även från åtalspunkter som rör ”motstånd mot tjänsteman”. När poliserna skulle gripa fanbärarna uppstod ett kortare tumult då man vägrade vika sig när man hade lagen på sin sida. Även detta skiljer sig från hur det fungerar i Sverige, där det i motsvarande situation inte hade spelat någon roll huruvida polisen hade lagstöd för ingripandet från första början eller inte.

Åklagare Raija Toiviainen har tidigare sagt sig vara inställd på att överklaga vid en friande dom.