LIBERAL DEMOKRATUR Finska justitiedepartementet vill förbjuda landets enda radikala nationella parti. Detta ska uppnås via Högsta förvaltningsdomstolens strykande av partiet från partiregistret.

Bland många andra åtaganden tog Finlands sittande justitieminister sannfinländaren Leena Meri vid sitt tillträdande i juni över ledningen för sin föregångare Svenska folkpartiets Anna-Maja Henrikssons förbudsprojekt rörande Blåsvarta rörelsen (Sinimusta Liike, SML).

Projektet inleddes således under förra regeringen, men det är känt att Sannfinländarna till fullo ställer sig bakom dess fortskridande samt att Meri brinner för frågan. Hon tros efter att projektets första steg, anullering av partistatus, slutförts komma att gå i bräschen för ett totalförbud mot SML genom att åberopa att rörelsens ideologi ”strider mot god sed”. Hon anses härvid kunna hänvisa till den finska föreningslagen, som gjordes när Nordiska motståndsrörelsen förbjöds i Finland.

SML infördes i det finska partiregistret den 16 juni 2022. Flera av partiets grundare var tidigare sannfinländare, vilka uteslutits från detta parti på grund av sin genuina nationalism. Ledningen för sannfinländarna, som öppet stödjer rasblandning, sionism och homosexualitet, fördömde starkt de nationalistiska medlemmarnas kritiska inställning till EU och massinvandring.

Det var Meris ovan nämnda företrädare på justitieministerposten som precis innan sin avgång i juni lämnade in en ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen om ett upphävande av det beslut om tilldelande av partistatus åt SML, som man själv fattat.

På Twitter skriver SML:

Justitiedepartementet har inlett en insats syftande till att stryka Blåsvarta rörelsen ur partiregistret. Det har inte departementet självt befogenhet att göra, så man försöker få Högsta förvaltningsdomstolen att upphäva sitt eget beslut att föra in partiet i registret.

Hårt kritiserade av egna väljare

Sannfinländarna har under nuvarande regeringsperiod fått nedslående feedback från sina väljare, huvudsakligen för att partiet fortfarande avstår från att försöka sätta stopp för det pågående folkutbytet i Finland. Men partiet har även kritiserats för att man:

  • övergivit sina krav på ett utträde ur EU.
  • aktivt bidragit till en ekonomisk politik som missgynnar fattiga finska barnfamiljer.
  • stött så kallade globala frihandelsavtal.
  • vägrat att ens överväga beskattning av bankernas uppblåsta räntemarginaler i år.
  • utsett öppet homosexuella och icke-vita rasblandade aktörer till ledningen för partiet, och i synnerhet för dess ungdomsorganisationer.

I höstas bidrog partiet till att ännu större summor av finska skattebetalares pengar i framtiden kommer att skänkas till den judiska församlingen. I samma veva tillkännagav den regering, som säger sig hålla yttrandefriheten helig, att man förbjuder ifrågasättande av ”Förintelsen”.

"En restriktiv invandringspolitik i strid mot allmänintresset"

Kravet på att SML:s partiställning ska upphävas motiveras i ansökan juridiskt av att partiets politik påstås strida mot ”demokratiska principer” – normalt ett kodord för kulturmarxism, sionism och globalism. Justitiedepartementet hävdar att det partiprogram som bifogats SML:s partiansökan är ”felaktigt”, varför partiets registrering ska hävas. Myndigheten fördömer bland annat SML:s krav på att alla medborgarskap som beviljats ​​invandrare sedan 1990 ska omprövas som ett led i implementeringen av den nationella radikala befolkningspolitiken.

Departementet anser att SML:s verksamhet ”står i strid mot allmänintresset”. Förbudet mot SML ses inte som en inskränkning av medborgarnas yttrandefrihet, eftersom nationell radikalism enligt ett utlåtande av Högsta Domstolen ”inte åtnjuter yttrandefrihetens skydd” i Finland.

En del av den invandringskritiska rörelsen hävdar fortfarande att Sannfinländarna är det ”mindre onda” alternativ som förtjänar patriotiska finländares röster. Mot detta invänder webbtidningen Partisaani:

Men i ljuset av förbudsprojekten riktade mot nationalistiska organisationer, den ekonomiska politiken som stödjer den globala finanseliten, sionisters förföljelse av oliktänkande och Finlands invandringsstatistik är partiet faktiskt det största onda. I samband med Finlands nya självständighet förtjänar dess ledning ett lika hårt straff som de värsta grön-vänster-lobbyisterna för mångkultur.