HÄLSA. Nordfront-läsaren Nils Svensson skriver i denna tankeväckande och faktaspäckade insändare om varför det moderna fenomenet med utbredd fysisk inaktivitet är onaturligt och osunt. Skribenten resonerar också kring nationalsocialismens syn på träning och hälsa.

träning artikel

Bild från en färsk kamprapport från Skövde.

Sommaren är en tid på året då utomhusvistelsen tydligt bör överstiga vår närvaro inomhus. Närheten och kontakten med naturen och att befinna sig utomhus har alltid varit det naturliga för människan. Den innesittande kulturen som under ett antal årtionden börjat växa och som nu brer ut sig som en sjukdom bland vårt folk har genom flera vetenskapliga studier visat sig dålig både för vår fysiska och psykiska hälsa. [1]

Varför skriver jag om detta? Jag ser väldigt många faror med en inaktiv folkgrupp, obenägen att göra såväl fysiskt som psykiskt motstånd mot de som vill förslava och förinta oss. Vårt folk blir attackerade på så många plan att varje aspekt av vårt leverne och våra dagliga val måste belysas.

Vi som föddes i början av 1980-talet växte upp i en ny tid av stillasittande. TV-spel, barnprogram och gameboys tillhörde några av de förändringar som gjorde en hel generation inaktiv. Förr var det ovanligt att man som barn var inomhus och underhöll sig, man lekte utomhus och den fysiska aktiviteten var en självklarhet. Alltsedan 80-talet har det skett en förändring i hur man som barn underhåller sig och sedan dess har den onaturliga förändringen fortsatt i en allt snabbare takt och alla nya generationer växer upp i en ny värld som utgår från fysisk inaktivitet.

Med internets genomslag kom nästa steg för vår fysiska inaktivitet. Helt plötsligt räckte det inte med att ”klara” ett spel, nu infördes spelnätverk och system med spelarstatistik och världsomfattande rankningssystem. Spelandet är nuförtiden bara en liten del av stillasittandet framför skärmar, numera kan man också underhålla sig med kortfilmer på Youtube m.fl. sidor och väldigt mycket annat som lockar människor att spendera timtal vid datorer och sina mobiltelefoner.

Vardagslivet har också blivit alltmer automatiserat, nya teknologier och uppfinningar främjar inaktiviteten. Hur många av er som läser har en robotgräsklippare, snöslunga eller robotdammsugare? Jag är ingen bakåtsträvare eller negativ till all ny teknik, men vi ska ha klart för oss vad den innebär i vår fysiska vardag. Istället för att fysiskt klippa gräset, skotta snö eller dammsuga spenderar vi (i bästa fall) samma tid på gymmet eller i elljusspåret.

Vi kan med tydlighet fastslå att samhället av idag har betydligt mer verktyg för att göra oss stillasittande. Detta är något som inte längre bara drabbar unga, utan människor i alla åldrar fastnar vid mobilen, datorn eller plattan. Du som läser det här är antingen själv utsatt eller känner någon i din närhet som spenderar osunt mycket tid vid en skärm.

stillasittande barn

Vad är fysisk aktivitet?
Folkhälsomyndigheten definierar det på följande sätt:

Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att leda till skada eller utgöra en risk.

Motion är en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter av fysisk kondition som till exempel: syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, muskeluthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning. Motionsaktiviteter innebär oftast ett ombyte till träningskläder.

Fysisk träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan inom olika idrottsgrenar, oftast i tävlingssyfte. Det önskade resultatet av den fysiska träningen är att öka den maximala konditionen (syreupptagningsförmågan) eller muskelstyrkan.

Fysisk prestationsförmåga kan delas in i hälsorelaterad prestationsförmåga och funktion. Till hälsorelaterad prestationsförmåga hör kondition (syreupptagningsförmåga), muskulär uthållighet, muskelstyrka, kroppssammansättning och rörlighet. Vighet, balans, koordination, hastighet, kraft och reaktionshastighet hör till den funktionella prestationsförmågan. Fysisk prestationsförmåga kan mätas med olika tester.

Vad är det då som är dåligt med att vara fysiskt inaktiv och att spendera mycket tid inomhus?

Under hela mänsklighetens historia har vi för vår överlevnad varit tvungna att vara aktiva. Samlarfolk, jägare, fiskare som sedermera blev bönder. För att kunna överleva i naturen har våra kroppar varit byggda för den fysiska aktivitet som krävs. Människan är till exempel bland de få arterna på jorden som är byggda för att springa längre sträckor. [2] De uppenbara problemen som stelhet, orörlighet och svaghet som följer inaktiviteten breder allt mer ut sig, inte längre bara bland den äldre delen av vårt folk utan nuförtiden även bland barn och ungdomar. Människor som egentligen borde vara på väg mot sin fysiska prestations absoluta topp. SVT, som annars i mesta möjliga mån producerar kulturmarxistisk smörja, har producerat ett program som heter ”Gympaläraren” med Kalle Zackari Wahlström som besöker sin gamla högstadieskola. Här kan vi tydligt se de problem som barn och ungdomar idag får av det inaktiva samhälle vi har skapat.

Jag är av uppfattningen att psykisk ohälsa ibland kan kopplas till stillasittande och inomhusvarande. På senare tid har läkarkåren börjat ordinera motion och fysisk aktivitet mot depressioner och panikångest då man har kunnat se samband mellan hög puls och att signalsubstanserna serotonin och noradrenalin ökar i hjärnan. [3] Det är samma ämnen som ökar vid behandling med antideppressiv medicin. Kroppen mår helt enkelt mycket bättre, både fysiskt och psykiskt av att man tränar.

En motkultur växer fram?
De senaste åren har en träningstrend tagit form bland unga vuxna och äldre. Många är de som tar morgonpromenader, gymmar eller på något annat sätt aktiverar sig i veckorna. Detta är ett sunt naturligt beteende som undertecknad hoppas fortsättningsvis ska gå från trend till en folkligt utbredd kultur. Något som också blivit allt mer populärt på senare tid är hinderbane-tävlingarna som arrangeras runt om i landet. Här prövas bland annat styrka, balans och uthållighet. Hinderbanor handlar till mångt och mycket om smidighet och att kunna hantera sin kropp, något som är en sund och naturlig egenskap som borde eftersträvas av alla människor.

Det börjar alltmer att bli ett mode att vara hälsosam och tränad, vilket i viss mån kanske också bygger på ett ytligt bekräftelsebehov. Jag ser ofta människor som på sociala medier lägger ut bilder som visar hur duktiga de är när de tränar. En del tränar säkerligen av den anledningen, för att få fler ”gilla”. Oavsett tanken bakom träningen är det viktiga att folk aktiverar sig!

kvinna hinderbana

Vad säger nationalsocialismen om den fysiska aktiviteten?
I NSDAP:s partiprogram kan under punkt 21 läsas följande:

Staten måste sörja för att höja folkhälsonivån genom att skydda modern och barnet, genom förbud mot barnarbete, genom införandet av fysisk utbildning medelst lagstadgad idrotts- och sportplikt, genom omfattande stöd till alla föreningar som ägnar sig åt kroppslig utbildning av ungdomar.

Även i Nordiska motståndsrörelsens partiprogram betonas vikten av fysisk aktivitet:

Vårt folk blir allt mer förslappat och det börjar redan i tidig ålder då teve och dator utgör stora delar av de ungas fritid. Skolan måste som en motvikt till detta lägga mer lektionstimmar på idrott samt på utomhusaktiviteter och fältstudier i skog och mark.
arno-breker_breker16

Det nationalsocialistiska idealet: Fysiskt aktiva och starka män och kvinnor.

Ett sunt och naturligt leverne i närhet till natur och fysisk aktivitet är av central roll i ett nationalsocialistiskt samhälle. Du har ett ansvar att sköta din kropp, precis som du sköter ditt hem eller din ekonomi. Du förväntas kunna ställa upp för ditt folk, både fysiskt och psykiskt när tillfälle ges.

/Nils Svensson i skog och mark

Källa 1:
Stillasittande och ohälsa
Mer läsning i ämnet: 1, 2 och 3

Källa 2:
Människan byggd för att springa

Källa 3:
Motion mot ångest och psykisk ohälsa

Ytterligare information:
Allmäna rekommendarioner kring fysisk aktivitet

Relaterade artiklar:
Att leva som nationalsocialist
Ny forskning – högre aktivitetsnivå krävs för att få hälsoeffekter


  • Publicerad:
    2016-06-21 23:20