INRIKES Risken är enligt Högsta domstolen stor att en advokat som företräder en nära anhörig ”tar ovidkommande hänsyn”- köper inte kvinnans argument om förhållandets flyktighet och uppdragets begränsning.

En kvinnlig advokat sparkades 2020 ut från Advokatsamfundet efter sin affär med en gängkriminell klient. Beslutet om åtgärden har nu bekräftats av Högsta domstolen. Uteslutningsbeslutet motiverades alltså med att advokaten ingått i en intim relation med den brottsmisstänkte och tidigare dömde man som hon parallellt agerade som en offentlig försvarare för. Den utredning som beslutet baserades på fastslog vidare:

  • att den misstänkte hade närmast fri tillgång till advokatens bil.
  • att hon också skjutsat honom ett flertal gånger.
  • att han vistats / bott på hotellrum hyrda av henne.
  • att han vistats / bott i en av henne förhyrd lägenhet.

Advokatsamfundet slutledde härav att kvinnan grovt försummat att fullfölja sina yrkesplikter som advokat och graderade dessutom omständigheterna kring hennes tillkortakommanden som ”synnerligen försvårande”.

I sin överklagan till Högsta domstolen åberopade kvinnan dels det ”sporadiska” i hennes intima relation med den gängkriminelle mannen, dels att hennes uppdrag som offentlig försvarare för mannen enligt henne själv var att betrakta som ”högst begränsat”. Avslutningsvis argumenterade hon att även om hennes agerande bestående av en kärleksaffär med en klient inte varit helt oklanderligt, så borde dessa två ovan nämnda omständigheter omöjliggöra en uteslutning ur Advokatsamfundet som en konsekvens därav.

Underkänd argumentation

HD underkänner i sin dom denna argumentation och fastslår att ett uppdrag som försvarare ”ställer särskilda krav på advokatens oberoende och integritet i förhållande till såväl den misstänkte som det allmänna”. Domstolen betonar att en nära relation mellan advokaten och den misstänkte automatiskt upphäver advokatens oberoende, varvid jäv föreligger. Den brist på omdöme som visas av en advokat, vilken accepterar ett uppdrag som offentlig försvarare åt en person som denna advokat har en nära personlig relation till – är enligt domen ”inte heller av ringa grad”. Uteslutningen ska därför i detta fall, fastslår man, kvarstå.

I ett pressmeddelande klargör HD problemet med den här typen av jävssituation:

Risken är påfallande att försvararen tar ovidkommande hänsyn. Det kan därför inte – annat än i yttersta undantagsfall – godtas att en advokat har ett uppdrag som offentlig försvarare för en person som advokaten samtidigt har en nära personlig relation till.

Domstolen förklarar vidare sin bedömning av detta specifika fall:

Uppdraget gällde ett fall av mycket allvarlig brottslighet och advokaten avträdde uppdraget först efter drygt en månad sedan en åklagare påtalat det olämpliga i att hon innehade det. Högsta domstolen bedömer att detta agerande och vissa andra omständigheter medför att advokaten ska uteslutas ur Advokatsamfundet.