MASSINVANDRINGEN. Den kommunistiska tidningen Proletären anser att Förenta Nationernas (FN) nyligen fastslagna ramverk för global migration bör skrotas.

Kommunitsiska partiets (KP) ordförande Robert Mathiasson skriver i en artikel i Proletären att partiet motsätter sig FN:s migrationsavtal. I artikeln framgår det att KP har gjort analysen att massinvandringen organiserats av globalister och att det framförallt är storfinansen som tjänar på att ekonomiska migranter flyttar från tredje världen till väst.

Mathiasson anser inte att dokumentet handlar om flyktingmottagande eller asylrätt, utan om ekonomisk migration, och skriver: ”Dokumentet som FN antagit vid mötet i Marrakesh är ett försök att sanktionera den världsordning som ger kapitalisterna möjlighet att konkurrera ut arbetare i alla länder mot varandra”.

Migrationsramverket har förberetts i FN under lång tid, och en av centralfigurerna i utarbetandet av det var Peter Sutherland som dog i januari. Han har bland annat varit EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor 1981-1984, generalsekreterare i Världshandelsorganisationen 1993-1995, styrelseordförande i Goldman Sachs, deltagare i Round Table när ritningarna för nuvarande EU drogs upp på 1980-talet, ordförande i Trilateral Commission 2001-2010 och i flera år FN:s generalsekreterares specielle representant i migrationsfrågor.

Den tidigare ledaren för ABB och numera ledaren för ”välgörenhetsstiftelsen” Hand in Hand, Percy Barnevik, lär enligt Mathiasson ha parafraserat en känd paroll skriven av Friedrich Engels och Karl Marx. Barneviks version lyder ”Arbetare i alla länder, konkurrera!”. Han ska också ha jämfört globalisten Sutherland med juden Henry Kissinger ”när det gäller att överföra politisk ställning till nytta för näringslivet”.

Enligt Mathiasson visar Sutherlands karriär hur nära frågor om EU, migration och frihandel står varandra:

Syftet bortom de vackra honnörsorden är att få till en ordning där hela världens arbetskraft står till kapitalisternas förfogande. Inom nationalekonomin kallas det Global Labour Arbitrage, att spekulera i arbetskraftens olika värde i olika delar av världen … Utflyttning av produktion till låglöneländer i Syd är den ena sidan av saken, inflyttningen av billigare arbetskraft från Syd till Nord den andra sidan av samma process.

Mathiasson framhåller istället att FN:s globala migration i själva verket utgör motsatsen till humanitär politik:

Detta är huvudsidan i de migrantströmmar som nyliberalismen och globaliseringen skapat. Endast en liten del av världens migranter flyr från krig. Den största anledningen till migration är fördrivning från jordbruk, arbetslöshet, bristande framtidsutsikter eller överkvalificering för de jobb som står till förfogande i hemlandet … När länder tvingas öppna sig för storbolagen slås både jordbruk och småindustri ut. Vi ser samma avfolkning utanför de stora metropolerna i Sverige.

Resultatet av den globala massmigrationen är enligt Mathiasson att den upprätthåller förtrycket och fattigdomen:

Migrationen är ett sjukdomstecken för världen. I en hopplös och individualiserad värld blir alternativet att emigrera och för egen del hoppas på en bättre framtid någon annanstans, istället för att stanna och kollektivt kämpa för en bättre framtid … Konsekvenserna av migrationen är att den bidrar till att upprätthålla förtrycket och fattigdomen i ursprungsländerna – vem ska ta kamp för oberoende och en framtid som gynnar fattiga människor och inte bara eliten, om de unga och driftiga flyr utomlands? – samtidigt som det försvagar klasskampen i de länder som migrantströmmarna går till när Barneviks paroll om att alla arbetare ska konkurrera med varandra blir till verklighet.

Kommunistiska Partiet har flera gånger tidigare varnat för att massinvandring undergräver arbetarklassens – med dess marxistiska definition – möjligheter till rättvisa och skäliga arbets- och levnadsvillkor.

De för Nordfronts läsare intressanta huvudtankarna i Mathiassons artikel skulle kunna sammanfattas i fyra punkter: 1. KP är emot migrationsavtalet, 2. De köper inte snyftsagan om asyl-migranterna 3. De ser att massinvandringen orkestreras av globalister och 4. Det är storfinansen som tjänar på fortsatt massinvandring.

Källa:
Migration är ett sjukdomstecken i en hopplös värld


  • Publicerad:
    2018-12-13 14:00