TRANSHYSTERI En universitetslärare har enligt såväl institutionens egna utredare som Justitiekanslern ”utan onda avsikter” gjort sig skyldig till trakasserier av en student vid Lunds universitet under en föreläsning.

Nordfront har tidigare berört hur sexuella minoriteter såsom transsexuella flyttar fram sina positioner i västerländska samhällen.

En föreläsare bad under en föreläsning vid Lunds universitet två gånger en elev – en så kallad transa – att upprepa sitt kvinnliga förnamn.

Efter detta fällde läraren orden:

— …där ser vi hur mina fördomar spelade in, jag trodde inte att du kunde heta XX.

Senare under samma föreläsning ska läraren enligt studenten ha yttrat ”något i stil med”:

–…och när jag inte trodde mig höra rätt första gången XX sade sitt namn, så berodde det på att mina fördomar sade mig att han inte kunde heta XX.

Eleven lämnade senare in en anmälan om trakasserier till institutionens prefekt, och pekade däri särskilt på att lärarens kommentar nummer två om elevens namn ska ha föregåtts av den senares begäran om att föreläsaren inte mer får prata om eleven.

Läraren har förklarat sig inte minnas den exakta ordalydelsen i sina kommentarer om elevens namn under föreläsningen, men har garanterat att ingen avsikt att såra eller kränka eleven funnits.

Utredaren: ”Inga onda avsikter – ändå trakasserier

Utredaren menar att ”läraren haft goda avsikter med att använda sig själv som exempel för att påvisa omedvetna fördomar”.

Dock fastslås samtidigt att han gjorde sig skyldig till diskriminering genom att inte hörsamma elevens begäran att undslippa fortsatt omnämnande av läraren.

Läraren borde, argumenterar utredaren, när eleven sade ifrån ha insett att denne inte ville vara en del av exemplet, och därför ha avstått från att ta upp det igen.

Sammantaget har, enligt utredningen, läraren utsatt eleven för trakasserier, vilka ”haft samband med könsöverskridande identitet eller uttryck”.

JK ersätter eleven för ”kränkningarna” – samt för den långa handläggningstiden

Ärendet lämnades vidare till Justitiekanslern (JK) som i stort delar prefektens slutsatser och sammanfattar sin analys av skeendet i föreläsningssalen med att läraren gjort sig skyldig till ”diskriminering genom trakasserier, som haft samband med könsöverskridande identitet eller uttryck”.

Vidare fastslår JK att studenten ska tilldelas 25 000 kronor i ersättning för det inträffade, samt att det åligger universitetet att utbetala denna summa, som även täcker ersättning för universitetets alltför långa handläggning av ärendet.