INRIKES Den irakiske koranbrännaren Salwan Momika ska utvisas, fastslår Migrationsdomstolen i Stockholm. Dessutom fråntas han rätten till internationellt skydd.

Under förra året beslutade Migrationsverket att öppna den irakiske medborgaren Salwan Momikas asylärende igen. Detta då det framkommit uppgifter som tydde på att lämnat felaktiga uppgifter när han fick uppehållstillstånd i Sverige. Uppgifterna kom myndigheten till känna genom den stora medieuppståndelse som Momika själv skapat genom att vid flera tillfällen elda koraner i Sverige,

I oktober beslutade myndigheten att dra tillbaka uppehållstillståndet och utvisa Momika till Irak. Ärendet omfattades av sekretess, men enligt Migrationsverket var det klarlagt att Momika inte varit ärlig om sin bakgrund när han kom till Sverige.

Momika själv kommenterade beslutet med att han omedelbart skulle överklaga beslutet.

— Jag lämnar inte Sverige. Jag kommer att leva och dö i Sverige. Migrationsverket har begått ett grovt misstag. Jag misstänker att det finns dolda politiska motiv bakom detta beslut. Jag kommer att överklaga, sa koranbrännaren till SVT.

Nu har Migrationsdomstolen i Stockholm meddelat att man avslår Momikas överklagan. I ett pressmeddelande skriver domstolen att ”Migrationsverket har visat att klaganden medvetet lämnat oriktiga uppgifter och utelämnat väsentlig information som varit avgörande i tidigare asylprövning och att uppehållstillståndet har beviljats på oriktiga grunder”.

I beslutet lägger man stor vikt vid att Momika behållit sitt irakiska pass och använt det för att resa tillbaka till hemlandet, trots att han uppgett att han sökt asyl från förföljelser i Irak:

En flykting upphör att vara flykting om han eller hon av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare. En flykting som av fri vilja använder sig av sitt hemlandspass har upphört att vara flykting vilket medför grund att återkalla en flyktingstatusförklaring.

Har medverkat i allvarlig brottslighet i hemlandet

Även om Momikas ”aktiviteter” i Sverige har skapat en ny hotbild mot honom i hemlandet finns det enligt Migrationsdomstolen ”synnerlig anledning att anta att han medverkat till sådan allvarlig brottslighet att han ska uteslutas från internationellt skydd”.

Exakt vilken typ av brottslighet det handlar om är sekretessbelagt i Migrationsdomstolens beslut, men mellan raderna kan man utläsa att det rör sig om att domstolen fått se videoklipp på Momika under hans tid i Imam Ali-brigaden i Irak. Momika har själv uppgett att han ledde en kristen fraktion av den shiamuslimska brigaden, som har anklagats för krigsbrott. Den informationen valde han dock att utelämna när han ansökte om asyl i Sverige.

Samtidigt berättade Momika fritt och öppet om sin militära och politiska verksamhet i Irak för en forskare från Oxfords universitet. Detta framkom i en avhandling som publicerats 2021, som domstolen nu tagit del av.

Koranbrännarens märkliga bakgrund stannar dock inte där. 2015 ledde han en väpnad gren av Syrianska Demokratiska Unionspartiet – ett sekulärt parti för [kristna] syrianer. Sommaren 2023 började ett gammalt filmklipp cirkulera där Momika berättar om hur han hamnat i en maktkamp med ledare för andra miliser i Irak.

Kopplingar till Mossad

Irans underrättelseministerium har hävdat att Momika under sin tid i Irak kom i kontakt med den israeliska underrättelsetjänsten Mossad. 2019 ska Momika ha värvats av sionisterna och lämnat uppgifter till Israel om de olika miliserna och deras antisionistiska verksamhet.

Som belöning kom israelerna att hjälpa Momika till Sverige och se till att han fick uppehållstillstånd i landet. I Sverige fortsatte sedan Momika att utföra uppgifter åt Mossad, där koranbränningarna var den mest centrala verksamheten. Mossad ska enligt Iran ha velat se skändningar av islam i ett skandinaviskt land för att den muslimska världens blickar och ilska skulle riktas dit istället mot övergrepp på den palestinska befolkningen.

”Detta är en vanlig taktik för sionisterna, som åtföljer varje massaker och annan förstörelsehandling med ytterligare ett kriminellt projekt, för att avleda uppmärksamheten från sina egna demoniska operationer”, skriver det iranska ministeriet i en rapport.

Utvisningen av Momika kan inte verkställas

Migrationsdomstolen skriver dock att även om koranbränningarna inte är skäl nog för internationellt skydd så innebär det att ett verkställande av utvisningsbeslutet hindras av svensk lag. Detta eftersom Momika riskerar förföljelse i Irak. Han får därmed ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

Eftersom han inte längre bedöms som flykting återkallas även Momikas resedokument och ersätts med ett främlingspass.

— Migrationsdomstolen har kommit fram till att det finns grund för att återkalla uppehållstillståndet och flyktingstatusförklaringen. Nya flyktingskäl har uppstått på grund av aktiviteter i Sverige. Det har dock kommit fram skäl att utesluta honom från internationellt skydd. Utvisningsbeslutet kan inte verkställas till Irak så länge han där riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling, sammanfattar Karin Dahlin, chefsrådman på Migrationsdomstolen.