ÖVERVAKNING I Nasjonal trusselvurdering 2023 presenterar norska säkerhetpolisen PST ”högerextrem” respektive ”islamistisk” terror som de stora samhällshoten och ålägger dessutom landets lärare en ny samhällsbärande funktion.

Norska säkerhetpolisen Politiets Sikkerhetstjenste (PST) har nu presenterat sin årsrapport Nasjonal trusselvurdering 2023 (”Nationell hotbedömning”). Under rapportens rubrik Politiskt motiverat våld – extremism höjs ett varnande finger för att ”högerextremister” och ”extrema islamister” kan försöka utföra terrordåd i Norge.

Skolor löper enligt författarna särskilt stor risk att bli ”högerextremisters måltavlor” – i en typ av terrorism som, hävdar man, i ursprungslandet USA sedan flitigt nyttjas i förövarnas propaganda. I sammanhanget refereras till de senaste årens ”högerextrema attackplaner i Europa riktade mot grundskolor och gymnasieskolor”.

Eftersom unga vuxnas och minderårigas vardag till stor del kretsar kring skolan kan, resonerar man, denna utgöra ett lättillgängligt mål för unga högerextremisters attackplanering. Dessutom lyfts, betonar man, flera före detta skolskjutare – i synnerhet Columbine-massakerns förövare – fram i den högerextrema propagandan.

Hotbedömning 2023 - slutsatser

Med anledning av ovan beskrivna hot mot skolmiljön önskar PST att lärare ska inta rollen som informatörer och rapportera eventuella misstankar rörande elever till myndigheter.

— Vi vill att lärare i skolan ska anmäla eventuell oro till oss eller polisen. Då ska antingen vi eller polisen bedöma denna oro, säger chefen för kontraterrorism vid PST Lars Lilleby i Utdanningsnytt-podden Skolattacker – den nya terrorn.

Forskaren Martin Sjøen vid universitetet i Bergen och NTNU finner det olämpligt att lärarrollen i norska skolor nu ska kombineras med angivar-rollen. Han drar den inte alltför djärva slutsatsen att elevernas förtroende för sina lärare försvagas om de senare anmäler de förra till säkerhetspolisen.

— Skolpersonalens primära uppgift är att bygga relationer med unga. Det sker genom tillit. Och vad händer om man bryter det förtroendet att anmäla elever till polis eller säkerhetstjänst, säger forskaren till Uddanningsnytt.

En annan som är kritisk till PST:s planer är professor Stig O. Johannessen. Han har skrivit en bok om skolattacker och säger att gärningsmännen inte beter sig som skolpersonal tror. Istället menar han att lärare bäst kan förebygga skolattacker genom att göra sitt jobb.

— Både lärare och andra har ofta en stereotyp bild av skolskytten. De tror att vi har att göra med en utåtagerande grabb, men det är oftast tvärtom. Han är i allmänhet en synbarligen välanpassad ung människa, duktig i skolan. Lärare borde fortsätta göra det goda arbete de gör, säger Johannessen till Uddanningsnytt.

Vänsterextrem terror – närmast uteslutet

PST finner det i sin rapport högst osannolikt att vänsterextremister eller extremister motiverade av klimat-, miljö- och naturvårdsfrågor skulle försöka utföra terrordåd i Norge under kommande år. Man argumenterar här att vänsterextremister visserligen mycket väl kan utföra våldsdåd mot sina politiska fiender, men att detta inte är att klassificera som terrorism, så länge dessa motståndare utgörs av högerextremister.

Denna text är en översättning från norska av artikeln PST vil at lærere skal tyste på elevene sine publicerad på Nordfronts systersida Frihetskamp,net.