INRIKES Den nya lagen antogs efter en maratondebatt med 234 röster för och 94 emot, sex ja-partier mot två nej-partier och endast två ledamöter som gick emot den egna partilinjen.

Riksdagen har idag efter över sex timmars debatt klubbat igenom den kontroversiella lag som syftar till att underlätta ”byte av juridiskt kön”. Denna ”Könstillhörighetslag” antogs med 234 ja-röster mot 94 nej-röster.

Vid omröstningen strax efter klockan 16 röstade oppositionspartierna S, V, C, MP, M och L som väntat för, medan SD och KD lade sina röster emot. Patrick Björk (S) och Eellen Juntti (M) röstade emot det egna partiets linje. SD och KD begärde förgäves att det enligt dem ogenomtänkta lagförslaget skulle returneras till utskottet för ytterligare beredning, men fick inte stöd för detta.

De nu antagna reglerna kring ”juridiskt könsbyte” stipulerar att:

  • endast en ”vårdkontakt” krävs innan det får genomföras.
  • ingen könsdysfori-diagnos krävs för att det ska få genomföras.
  • lägsta åldern för dess genomförande sänks från 18 till 16 år.

Könsstympning

Fram till idag har tillstånd från Socialstyrelsen krävts för att kirurgiska ”könsförändrande ingrepp” ska få göras – så inte framdeles:

Ett kirurgiskt ingrepp får göras på den som har fyllt 18 år, är folkbokförd i Sverige och sedan en lång tid upplever att kroppen inte stämmer överens med könsidentiteten och måste antas komma att leva i denna könsidentitet under en överskådlig tid. På en person som är under 23 år får dock könskörtlarna avlägsnas endast om det finns synnerliga skäl.

Bakgrund, en alternativ förklaringsmodell

Det var i höstas som Moderaterna och Liberalerna i riksdagens socialutskott tillkännagav sin avsikt att försöka driva igenom en ny ”könstillhörighetslag” och meddelade att man därför söker stöd i riksdagen för dess antagande. Medan C och S, V och MP tog ställning för förslaget, meddelade KD och SD sin avsikt att rösta emot det.

Medan mainstreammedier beskrivit det lagförslag som nu antagits som ”en viktig reform för att förbättra livsvillkoren och stärka friheten för transpersonerbeskrev Nordfronts skribent Kristoffer Boström det härförleden i termer av ett fruktlöst och destruktivt försök att sätta sig över naturens lagar.

Kunskapen om att naturen straffar den som vänder sig mot naturen är enligt Boström ”djupt rotad i vårt kollektiva medvetande och har uppenbarat sig på olika sätt hos olika folk och i olika traditioner”.

Sådana ambitioner propageras, menar han, i det moderna liberala samhället av en subversivt verkande lobby och detta gift tillfogar individer med nedsatt motståndskraft psykiska lidanden, vilka denna HBTQ-lobby sedan istället förklarar vara orsakade av:

  • bristande socialt stöd
  • negativt bemötande
  • transfobi
  • våld och kränkningar
  • bristande kunskap om transerfarenheter i samhället
  • brist på positiva förebilder
  • en tvåkönsnorm som skapar orimliga krav och förväntningar

Och hur vill man då hjälpa dessa lidande människor? Enligt Boström genom ”ytterligare fjärmanden från naturen som lösningen på de problem som dessa åtgärder i själva verket har orsakat” det vill säga ”Mer av giftet ska bota förgiftningen”. Det ska göras lättare för förvirrade och lidande individer att officiellt förneka sitt biologiska kön och att oåterkalleligen stympa sin egen kropp.