INRIKES. Riksåklagaren har skickat in en överklagan till Högsta domstolen i hopp om att den prövar ett fall om en invandrarman som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur Sverige.

En irakisk man dömdes av tingsrätten för grov kvinnofridskränkning och två fall av misshandel mot ett av sina fyra barn. Påföljden blev fängelse i ett år och två månader. Tingsrätten beslutade även att mannen skulle utvisas och de förbjöd honom från att återvända till Sverige inom fem år. Hovrätten upphävde dock beslutet om utvisning.

Riksåklagaren överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen förra veckan och åklagaren har yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma att den dömde ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända inom fem år.

På Åklagarmyndighetens hemsida skriver de att eftersom den tilltalade varit bosatt i Sverige i mer än fem år krävs det synnerliga skäl för att han ska utvisas. Bland annat skriver de:

Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl är av betydelse den dömdes anknytning till Sverige, dennes levnadsomständigheter och hur allvarligt brottet är. Om den dömde har barn är det viktigt att beakta barnens behov av kontakt med den dömde och hur kontakten skulle påverkas av att den dömde utvisas.

Riksåklagaren menar dock att pappans kontakt med sina barn är begränsad och att han begått brott både mot ett av sina fyra barn samt att han begått brott inför dem. Detta satt i relation till invandrarens i övrigt svaga anknytning till Sverige och de allvarliga och mycket integritetskränkande våldsbrott som han begått mot sin hustru och barnet samt den risk som finns för att han fortsätter att begå brott mot dem innebär att det ”föreligger synnerliga skäl” att utvisa den dömde mannen.

Vidare menar Riksåklagaren att en prövning av överklagandet skulle bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget och därmed vara av vikt för ledning av rättstillämpningen.

Källa:
Överklagande till Högsta domstolen i fråga om utvisning


  • Publicerad:
    2016-11-07 10:00