STATLIG CENSUR. Enligt en rapport från Linköpings universitet censureras eller ”tillrättaläggs” rapporter från Brå då cheferna kräver det. Det vittnas om grava missförhållanden på forskningsinstitutet, som även är en myndighet underställd justitiedepartementet – vars chef är Morgan Johansson (S).

Morgan Johansson (S) är chef för justitiedepartementet som krävt ändringar i Brå:s forskningsrapporter. Foto: Politikerveckan Almedalen (CC BY-SA 2.0).

Enligt en forskningsrapport från Linköpings universitet, ”Går det att lita på Brå?: En studie om bias i myndighetsforskning”, så påverkas Brottsförbyggande rådets (Brå) forskning av politiska och ideologiska intressen där Brå manipulerar sina resultat efter krav från cheferna. Anställda och före detta anställda vittnar om grava missförhållanden.

Forskarteamet har intervjuat över 35 personer som är eller har varit involverade i Brå:s arbete.

Brå är en statlig myndighet men fungerar även som forskningsinstitut. Deras uppgift är att ”ta fram fakta om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brottsförebyggande arbete”.

Brå lyder under det S-ledda justitiedepartementet – som Morgan Johansson (S) är chef över – och utför samtidigt studier som rör detta departement. Detta kan enligt studien kan medföra vissa risker för trovärdigheten då ”risken för snedvridning är särskilt hög för forskningsstudier som är politiskt känsliga eller som starkt går emot agenda och föreställningar hos en beställare”.

Anställda på Brå ska flera gånger ha ändrat i sina forskningsrapporter efter krav från sina chefer. En tidigare anställd säger:

Om det var så att resultat inte gillades så blev det censur, tillrättaläggande av resultat, nedtoning av resultat och att man lyfte fram andra delar av en studie som inte var så känsliga eller kunde visa på ett positivt resultat

I studien framgår även att ”ett flertal intervjupersoner vittnar bland annat om hur Brås ledning direkt utsatt dem för påtryckningar för att ändra rön som av politiska, ideologiska eller andra skäl inte varit önskvärda”.

Det berättas om hur en anställd i sällskap med generaldirektören kallats upp till justitiedepartementet där man krävde att en rapport skulle ”rättas”, vilket gjordes.

Enligt studien verkar det även finnas en tystnadskultur och en strävan att anställa personer som uppfattas som lätta att styra.

Ett annat exempel på hur resultaten kan snedvridas är att beställare som till exempel Polismyndigheten kan påverka hur en fråga formuleras och därmed indirekt även resultatet.

Studiens författare anser att Brå:s inställning till Polismyndigheten inte är tillräckligt kritisk och att de utelämnar information som inte uppskattas av polisledningen.

— Ett exempel är att polisen gått ut och sagt att de har ett lyckat arbete mot grov organiserad brottslighet, säger universitetslektorn och polisforskaren Malin Wieslander, som är en av studiens huvudförfattare.

— Vi har information om att det inte är alls är så lyckat som man velat att det ska framstå.

Källor:
Rapport: Brå ändrar i forskningsresultaten
BRÅ manipulerar forskning av politiska skäl


  • Publicerad:
    2019-12-17 11:25