FORSKNINGSAKTIVISM FOI kom under juni ut med rapport som pekar ut de aktörer man menar utgör ett hot mot det ”liberaldemokratiska statsskicket”. De aktörer som brukas benämnas som ”alternativmedia” finns med som redovisade, varje aktör för sig.

Under juni utkom FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, med en rapport med titeln Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld, författad av Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo. Den beställdes på uppdrag av Säpo och pekar ut de aktörer man menar utgör ett hot mot, och aktivt vill underminera, ”det liberaldemokratiska statsskicket”, vilka klumpas ihop och benämns som en ”antidemokratisk extremistmiljö”.

I denna ingår enligt rapporten partier, organisationer, nätverk, poddar, bloggar, enskilda aktivister, projekt, konstnärer, olika plattformar med mera, och inte minst alternativmedia. Dessa förenas i rapporten genom att samlas kring vissa centrala teman och narrativ, som till exempel folkutbytet och vaccinkritik, vilka genomgående i rapporten behandlas som underförstått illegitima ämnen att oroa sig över eller engagera sig i, exempelvis genom användning av citationstecken.

Partierna som pekas ut i miljön är Alternativ för Sverige, Knapptryckarna, Stram kurs och MoD. Nordiska motståndsrörelsen kategoriseras som ”medlemsorganisation” tillsammans med Det fria Sverige och Nordisk styrka. Varje aktör behandlas separat i ett eget underkapitel, vilket också gäller varje medieaktör, och en lång lista av de sistnämnda avhandlas, exempelvis SwebbTV, Samnytt, Exakt24, Nya Tider och Frihetsnytt – dock inte Nordfront. Inga aktörer, i någon kategori, som kan hänföras till vänstern finns med i rapporten och måste därför av rapportförfattarna eller FOI på förhand anses undantagna från att kunna utgöra ett antidemokratiskt hot. Bland annat detta har upprört de utpekade medieaktörerna. Frihetsnytt kommenterar:

Noterbart är att den vänsterextrema rörelsen överhuvudtaget inte tas upp, varken den våldsamma gatuvänstern eller de vänsterextrema medierna som ägnar sig åt uthängningar och trakasserier av personer och aktörer som inte delar deras åsikter. Istället ses det som problematiskt att extremvänstern verkligen granskas av de utpekade medierna.

Både Frihetsnytt och Samnytts politiske chefredaktör Mats Dagerlind menar att detta lätt får sin förklaring i att rapporten har författats politiska aktivister.

En annan som reagerade starkt på rapporten var SwebbTVs chefredaktör Mikael Willgert, som bemötte rapporten i en krönika. Willgert skriver att ”Bilden som ges av Swebbtv är absurd. Det uppenbara syftet är att tysta oss. Ingen skulle bry sig om tramset ifall avsändaren inte var FOI.”

Han reagerar också på att det är begreppet liberal demokrati som används i rapporten:

Man säger inte att vi hotar demokratin. Man säger i stället att vi hotar den liberala demokratin, dvs värdegrundsdemokratin vilken syftar till att skydda den globala politiska- och finansiella eliten.

När gick vi från att vara en demokrati till att vara en liberaldemokrati?

Han ställer sig också frågan huruvida rapporten har tagits fram utifrån särintressen:

Det är något förbryllande att rapporten återkommande tar upp frågor kopplade till judar och islam. Detta görs så ofta att man måste fråga sig om rapportförfattarna har särintressen som rör detta och som de borde redovisa. Är i själva verket rapporten en inlaga för att skydda judar och islam mot rättmätig kritik?