INRIKES. Nu har ett första utkast på Skolverkets förslag till en revidering av förskolans läroplan kommit. De nya tilläggen innefattar bland annat att förskolebarnen ska lära sig att ”förstå värdet av ett samhälle präglat av mångfald” samt att fostras till att i framtiden stödja det pågående folkutbytet.

Skolverket håller just nu på att arbeta fram en revidering av förskolans läroplan (Lpfö 98/reviderad 2016) för att få den att mer spegla dagens mångkulturella och kulturmarxistiskt präglade samhälle. Myndigheten vill i ett första utkast från den 11 september att förskolan ska arbeta ännu mer ihärdigt med att barnen så tidigt som möjligt ska formas till ”demokratiska” och hjärntvättade medborgare. I utkastet beskrivs det mer ingående hur de nu vill att förskolan i ännu större grad ska forma barnen till mångkultursvurmare som förespråkar ”allas lika värde”.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Skolverket vill vidare att förskolan ska normalisera främlingsinvasionen och det pågående folkutbytet i så tidig ålder som möjligt. Myndigheten vill även att de som arbetar inom förskolan ska ljuga och lära barnen om rasfrämlingarnas ”värde” i samhället.

Samhällets internationalisering och olika kulturer förutsätter en förmåga att leva i och förstå värdet av ett samhälle präglat av mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska verka för att stärka denna förmåga.

När barnen är medvetna om det egna kulturarvet och får vara delaktiga i andras kulturer kan det bidra till att de utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Utbildningen i förskolan ska därför lägga grunden för en förståelse för olika språk och kulturer, inte minst för de nationella minoriteterna.

Däremot så motsäger de sig själva genom att förespråka ett ”demokratiskt” samhälle, där allas åsikter skall höras och lyssnas till, då de samtidigt säger att förskolepersonalen ska ta avstånd till allt som inte är skrivet i läroplanen.

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. De vuxnas förhållningssätt och sätt att tala om något påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är vuxna viktiga som förebilder.

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan, och klart ta avstånd från det som strider mot dem.

Skulle ett barns föräldrar inte godtyckligt fortsätta hjärntvätten på hemmaplan, står det nu även med i revideringsförslaget att förskolepersonalen ska hjälpa till att ”stödja” föräldrarna i deras fostran.

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.

Det återstår dock att se huruvida dessa ändringar kommer att tillskrivas i den slutgiltiga revideringen eller ej. Men man kan tydligt se att myndigheten nu vill ha ännu mer makt över barnens uppfostran och påverka dem så tidigt som möjligt.

Källa:
Läroplan för förskolan


  • Publicerad:
    2017-10-11 12:45