KULTURMARXISM Den nödvändiga moderniseringen begränsar sig enligt Svenska kyrkan inte till språk och stil och den ska med normkritisk analys som metod ge ”en mer könsneutral och hbtq-vänlig” psalmbok.

I takt med att kraven på graden av kulturmarxistisk radikalisering stigit har den sedan flera år utlysta moderniseringen av Svenska kyrkans psalmbok dragit ut på tiden.

Kyrkan har i sin digitala brevlåda vid det här laget fått in väl över 4000 förslag på nya psalmer till sin psalmbok, som bedöms vara i behov av förnyelse. Man presenterar nu de principer som man för närvarande önskar vara vägledande vid omdaningen. Målsättningen uppges vara att psalmboken i sin nya version mer öppet ska ta ställning i hbtq-frågor samt att allt dess teologiska innehåll ska ha nagelfarits med ”normkritisk analys”.

Fram till den 31 december är allmänheten inbjuden att inkomma med förslag på nya psalmer till Svenska Kyrkans reviderade psalmbok, vars utgivning är planerad till 2030. Hittills har 4247 förslag inkommit.

— Vi har strävat efter en stor bredd vad gäller kompetens, kön, ålder och geografisk spridning, berättar projektledaren Ann-Katrin Bosbach på Svenska kyrkans hemsida.

3-årig urvalsprocess

Tanken är att de erhållna förslagen ska granskas, först av bland annat präster och kyrkomusiker, och därefter av en för ändamålet tillsatt expertgrupp. De runt 300 psalmer som härvid väljs ut ska sedan under år 2025 testas IRL i församlingar landet runt.

— Vi hoppas att det ska finnas många guldkorn i det material som nu samlats in. Men utifrån de önskemål som finns i uppdraget om specifika kategorier av psalmer utgår vi från att vi också kommer att göra riktade beställningar, förklarar Bosbach.

Kyrkan har klargjort att ”normkritisk analys” ska tillämpas under urvalsarbetets samtliga faser, samt att det uttalade målet med förändringarna är en mer hbtq-vänlig och könsneutral psalmbok. Man har även betonat att förnyelsen inte begränsar sig till språk och stil, utan i högsta grad även omfattar ”teologiskt innehåll”.

Rent konkret ska revideringsarbetet resultera i att runt 100 psalmer i den nuvarande versionen av psalmboken byts ut mot 100 nya mer politiskt korrekta.