FOLKUTBYTES-FUNDAMENTALISM Oavsett sittande regerings sammansättning har Sverige på senare år burit den föga ärorika ledartröjan som unionens flitigaste tilldelare av nya medborgarskap.

Sverige är alltjämt sett till sin befolkningsstorlek det EU-land som utser flest nya så kallade medborgare. Under 2021 gav unionens 27 medlemsländer bort 827 000 medborgarskap. Antalet beviljade ansökningar om medborgarskap inom EU stiger hela tiden, och är nu på väg från den näst högsta noteringen någonsin till den allra högsta.

Mätt i absoluta siffror utkorades flest nya medborgare i Spanien, Frankrike och Tyskland. Men i relation till sin befolkningsmängd är Sverige med sina 860 tilldelade medborgarskap per 100 000 invånare i överlägsen ledning. Statistiken ger vidare vid handen att medan de flesta av unionens nya ”medborgare” kommer från Marocko, Syrien eller Albanien, så dominerar Syrien, Somalia och Afghanistan som ursprungsländer för folkutbytare tilldelade medborgarstatus i Sverige.

Falsk marknadsföring

Den av statsminister Ulf Kristersson (M) ledda så kallade blåsvarta regeringen, som tillträdde i höstas, har utgett sig för att vilja skärpa kraven för tilldelning av svenskt medborgarskap. De förslag på området, som listas i det så kallade Tidöavtalet har dock inga förutsättningar att påverka det pågående folkutbytet, då medborgarskaps-kandidaters etnicitet eller rastillhörighet inte beaktas:

  • Språkkrav samt kunskapskrav i svensk samhällskunskap och kultur ska införas.
  • En medborgarkandidat ska ha vistats minst åtta år i Sverige för kunna beviljas svenskt medborgarskap.
  • Regeringen vill utreda vad man kallar ”en obligatorisk lojalitetsförklaring, ett medborgarskapssamtal eller liknande ceremoniellt inslag”.
  • Skärpta krav på ”hederlig vandel” som ett krav för medborgarskap ska utredas.
  • Beviljat medborgarskap ska kunna återkallas för den med dubbelt medborgarskap som begått ”systemhotande brottslighet” eller vars medborgarskap beviljats till följd av oriktiga uppgifter.