JUDISK LOBBY Lite mer än en vecka efter att det prestigefyllda amerikanska universitetet underkänt beskyllningarna mot en av sina professorer för ”antisemitism” riktar en federal utredning på uppdrag av samma judiska lobbygrupp anklagelserna mot universitetet självt.

Det amerikanska Utbildningsdepartementet har i över tre år gjort allt fler ingripanden i syfte att anklaga och bestraffa amerikanska lärosäten som brister i sin lojalitet mot sionismen och den internationella judenheten. Utvecklingen har pågått sedan Donald Trumps administration 2019 utökade departementets ”medborgarrättsmandat” enligt del VI av Civil Rights Act – vilken förbjuder ”diskriminerande beteende” vid federalt finansierade program eller institutioner, såsom offentliga universitet. Nyligen fann till exempel Utbildningsdepartementets Kontor för medborgerliga rättigheter att administratörer vid University of Vermont försummat att ”reagera adekvat på rapporter om antisemitism på campus” – en antisemitism som, förklaras det, inkluderar ”antisionistiska kommentarer från studenter och lärarassistenter”.

Nu inleder samma kontor en utredning av ett diskrimineringsklagomål som väckts mot George Washington University av den judiska lobbygruppen StandWithUs. I klagomålet görs gällande att universitetet inte på tillbörligt sätt behandlat studentrapporter rörande professorn Lara Sheehi, som undervisar i psykologi på forskarnivå, och under vilkens föreläsningar ”antisemitiska kommentarer” ska ha florerat i föreläsningssalen och som ska ha bjudit in en gästtalare som framfört ”antisionistiska åsikter”.

StandWithUs bakom båda anmälningarna

Nyheten om den federala utredningen kommer nio dagar efter att universitetets egen utredning av ärendet, utförd av en tredje part, fastslagit att studenternas anklagelser om antisemitism i detta fall var ogrundade. Den undersökningen, som även den föranleddes av klagomål från StandWithUs, kom fram till att varken intervjuer med studenter, inspelade föreläsningar eller recensioner av dessa har kunnat bekräfta några av anklagelserna som riktats mot professorn. Utredningen drog dessutom slutsatsen att StandWithUs definition av antisemitism ”kan inkräkta på yttrandefrihetsprinciper och akademisk frihet.”

I det nya klagomålet från StandWithUs hävdas att universitetet underlåtit att vidta åtgärder när israeliska studenter för dem uppgivit att professorn Lara Sheehi ”fällt avvisande kommentarer” – till exempel genom att till en student säga, ”Det är inte ditt fel att du föddes i Israel.” Där anförs också att professorn ska ha tagit in en gästtalare som i sin föreläsning uttryckte ”antisionistiska åsikter” samt att Sheehi visat sig medveten om att de judiska studenterna upplevde sig kränkta av detta.

Sheehi förnekar anklagelserna som alltså först direkt och sedan indirekt riktats mot henne, och beskyller istället universitetet för att ha samverkat med StandWithUs. Universitetets tredjepartsutredning kunde inte ens bekräfta att hon hade fällt de kommentarer som enligt anmälarna skulle ligga henne i fatet. Den fann däremot att Sheehi ”upprepade gånger erkänt elevernas känslor”. Den federala utredningen handlar bara om huruvida universitetet på tillbörligt sätt besvarat studentklagomålen.

I likhet med andra pro-israeliska grupper, som har framfört juridiska klagomål rörande liknande fall, har StandWithUs inkommit med en petition till Utbildningsdepartementets ovan nämnda rättighetskontor om att ”antisionistiskt tal” per automatik ska definieras som ”antisemitiskt”.