NATIONALSOCIALISM. Leif Eriksson beskriver hur utvecklingen av landsbygden i ett nationalsocialistiskt samhälle kommer att lösa dagens storstadsproblem och leda till högre livskvalitet, mer självhushållning och ansvarsfullare utnyttjande av naturresurserna.

De allra flesta och värsta problemen i det svenska samhället idag är knutna till de växande storstadsregionerna. Bostadsbrist, trångboddhet, grov kriminalitet, vårdköer, försämrade skolresultat, trafikkaos, utsläpp och avgaser, utanförskap, no go-zoner är bara några exempel på effekter av den politiskt organiserade urbaniseringen.

Allt fler företag väljer att lägga sina huvudkontor och produktionsanläggningar i de redan överetablerade storstäderna, vilket ofta leder till arbetskraftsbrist eftersom det inte finns några lediga bostäder för människor som vill jobba där. Och för att ytterligare spä på problemet har sionistregimen ordnat så att alla rasfrämlingar och invällare som kommer till Sverige själva fritt får välja var de vill bo, vilket i praktiken innebär att i stort sett samtliga bosätter sig i storstäderna där de har sina landsfränder och dessutom automatiskt får förtur före svenskar i bostadsköerna.

Samtidigt skapar vulgärurbaniseringen motsatta problem på landsbygden. Giriga företag som gnäller över transportkostnader och kompetensbrist flyttar sina verksamheter till storstäderna eller utomlands, med påföljd att förutsättningarna till försörjning på landsbygden minskar. Förrädarpolitikernas energiskatter är medvetet utformade för att slå hårt mot, och helst slå sönder, landsbygdsbefolkningens ekonomier. För att påskynda utarmningen lägger förbrytarna ner skolor och busslinjer, stänger samhällsservice och tågstationer, samt ser till att polis och rättsväsende inte kan upprätthålla säkerheten för dem som bor i glesbygd.

Ekonomer och befolkningsforskare hjärntvättar oss med budskapet att urbaniseringen och samhällsutvecklingen inte går att stoppa, att det är en naturlig process, precis som om det låg en ödesbestämmelse över det som sker. Men detta är en stor lögn! Istället är det en viktig del i globalisternas illvilliga agenda att koncentrera makt och verksamheter så mycket som möjligt, både nationellt och internationellt. De strävar också efter att fjärma människor från sina naturliga kulturella och geografiska rötter för att omforma dem till anonyma, rotlösa och lojalitetslösa konsumenter i en fullständigt artificiell tillvaro av betong, shoppingcentra och mångkultur.

Såväl storstädernas som landsbygdens problem skulle vara enkla att lösa med en fördelnings- och befolkningspolitik som grundade sig i en världsåskådning med folkets väl, naturens bästa och rasens stärkande som grund. Och lyckligtvis är det precis en sådan världsåskådning som Nordiska motståndsrörelsen står för. I partiprogrammet Vår väg slås följande inriktning fast på sidan 31:

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

  • Bygga radhusområden med större grönytor vid storstädernas utkanter och skapa bättre och avgiftsfria pendlingsmöjligheter för dem som bor på landsbygden men arbetar i städerna.
  • Verka för en levande landsbygd. Gynna småföretagare som bedriver verksamhet i glesbygden och decentralisera stora delar av samhällsservice såsom skola, omvårdnad, kultur­ fritids och idrottsanläggningar.
  • Upphöra med exploatering av nordiska skogar. Skogen liksom andra naturresurser ska i ett sunt samhälle inte användas som en outtömlig resurs där man bara har vinstmaximering som målsättning.
  • Bekämpa industrialiseringen av lantbruket och djurhållningen. Strikta förbud mot GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
  • Verka för småskaligt jordbruk. Ju fler som kan förse sig själva med mat desto bättre.

Detta är exempel på verkligt progressiva åtgärder för att utveckla landsbygden och ge människor möjlighet till ett naturligare och mer harmoniskt leverne i mindre samhällen där man inte är främlingar för varandra och med närhet till den natur som vi både är en del av och beroende av. Det är en politik som syftar till att stoppa den kapitalistiska storskaliga rovdriften på våra naturtillgångar genom att återföra dessa till folket för att vårda och bruka med respekt och långsiktighet. Inga så kallade miljöpartier kommer i närheten av denna holistiska världsbild, där människan inte som i de ideologier som styr samhället idag anses stå över naturen, utan där människan är underordnad naturens lagar och har ett ansvar gentemot kommande generationer för att vårda sitt arv.

Genom att majoriteten av människorna bor på landsbygden eller i städernas utkanter kommer alla sociala funktioner som skolor, sjukvård, transporter, butiker, verkstäder, hantverkstjänster och så vidare att skapa många arbetstillfällen i dessa regioner. Om staten dessutom aktivt stödjer småföretagande och utvecklingen av skogs- och jordbruksmetoder, miljövänlig utvinning av mineraler och förnybara energikällor kommer forskning och produktion på dessa områden att skapa väldigt många nya och meningsfulla jobb.

Genom en nationalsocialistisk politik med ett rimligt skatteuttag och avskaffande av räntor kommer dagens höga inkomstkrav att minska, så att fler kan gå ner i arbetstid eller att det i vissa familjer räcker med att en part förvärvsarbetar. Detta skulle skapa förutsättningar för högre livskvalitet, ökat barnafödande, mer självhushållning och mer tid för gemenskap och sociala aktiviteter. I områden i vårt land som idag är helt obefolkade skulle staten kunna stödja innovativ nybyggarverksamhet, där lokalsamhället får förvalta naturresurser som skog, malm, jord och vilt för att bygga upp produktion och förädling av för hela samhället viktiga produkter. Målet ska vara att kunna producera så mycket som möjligt av de inhemska behoven inom landet, för att därigenom göra oss mindre beroende av import och för att kunna klara krissituationer på ett bättre sätt.

Genom att utveckla en levande landsbygd kommer också dagens storstadsproblem att kunna lösas. När vi har repatrierat majoriteten av alla rasfrämlingar från vårt land och decentraliserat delar av näringslivet till andra regioner kommer städerna att kunna omformas till politiska och kulturella centra med en lämpligt stor befolkning. När stadsarkitekter utan ideologiska tvångströjor får realisera sina visioner kommer betonggetton och anonyma, människofientliga miljöer att kunna ersättas av parker, ekologiska bostadsområden av egnahem med moderna energilösningar, vackra byggnader för kultur och samhällsfunktioner, och spännande attraktioner för medborgare och turister att besöka.

Den förestående nationalsocialistiska nationen kommer att innebära en grön revolution där vi vårdar och brukar naturen med omsorg och respekt, en röd revolution där vi skapar en folkgemenskap där alla får plats och behövs, och inte minst en vit revolution där vi säkrar överlevnaden och utvecklingen av den vita rasen i Norden. Bli en revolutionär du också, om du inte redan är det!


  • Publicerad:
    2018-06-15 17:30