POLITIK. Det kommunistiska Vänsterpartiet kräver i en riksdagsmotion att utlänningar som saknar svenskt medborgarskap ska få full rösträtt, och att rösträttsåldern sänks på försök så att omyndiga personer ned till 16 år ges rösträtt.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet kräver i en motion till riksdagen att utlänningar som bor i Sverige men som saknar medborgarskap ska få samma rätt att rösta i i folkomröstningar, EU-parlamentsval och i riksdagsval som svenska medborgare. Idag kan utlänningar med permanent uppehållstillstånd i Sverige bara rösta i kommun- och landstingsval, men detta vill Vänsterpartiet alltså ändra på.

I sin motion skriver de nio företrädarna för Vänsterpartiet bland annat:

En av de grundläggande rättigheterna i en parlamentarisk demokrati är rätten att välja sina företrädare i fria och allmänna val … De invånare som i dag nekas att utöva en demokratisk påverkan i folkomröstningar, riksdagsval och EU-parlamentsval är bl.a. de som kommit till Sverige som flyktingar, som är makar till svenska medborgare eller som invandrat till Sverige för att exempelvis studera eller arbeta.

Ett av syftena med detta förslag till ändring av vallagen är enligt motionen att ge så kallade flyktingar ”en större känsla av delaktighet, samhörighet och ökad självkänsla”.

Vänsterpartiet vill också på försök sänka rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalen i en eller flera kommuner i landet. Detta förslag motiveras i motionen:

Huvudsyftet med en sänkt rösträttsålder är att ta till vara ungas intresse och engagemang för politik. Det ger även unga direkt inflytande över samhällsutvecklingen vilket också är ett av de nationella målen för ungdomspolitiken.

Ytterligare ett förslag i motionen är att ändra vallagen så att rösträtten gäller ” fr.o.m. det år som den enskilde fyller 18 år”. Med dagens system måste man ha fyllt myndighetsåldern 18 år senast på valdagen för att få rösta. Detsamma vill motionärerna ska gälla i försöket med sänkt rösträttsålder, vilket skulle innebära att rösträtten till kommunfullmäktige gäller från och med det år den enskilde fyller 16 år.

Källa:
Utökad rösträtt (Motion 2018/19:187)


  • Publicerad:
    2018-11-07 09:40