POLITIK. En man vars IQ har uppskattas vara runt 200 har nu tagit ställning för vit identitetspolitik.

Christopher Langan är en vit amerikan som anses vara en av världens mest intelligenta personer. Hans IQ har beräknats ligga någonstans mellan 190 och 200.

Förra veckan svarade Langan på frågan hur han ser på ”identitetspolitik”. Svaret, som publicerades på Quora, visar att Langan anser att den nuvarande ordningen där icke-vita tillåts bedriva identitetspolitik medan vita inte får göra det utan att stämplas som rasister är förkastlig.

Langan summerar sin ståndpunkt på följande sätt:

Identitetspolitik borde antingen stängas ner omedelbart, eller så borde majoritetsbefolkningen i Europa och norra Amerika uppmuntras att hävda sina egna etniska och kulturella identiteter och gruppintressen med full kraft. Alla statliga, akademiska, religiösa auktoriteter eller auktoriteter inom media som försöker förhindra detta är uppenbarligen inte värdiga respekt och lydnad.

Resonemangen bakom slutsatsen är att det är orättvist att bara tillåta vissa grupper att ägna sig åt identitetspolitik då det skapar ”obalans och orättvisa”. Langan tar också upp folkutbytes-aspekten och beskriver EU som icke-legitim politisk entitet:

Till exempel, när överbefolkande grupper som övertaxerat sina egna resurser genom brist på reproduktiv kontroll och inhemsk oligarki är tillåtna att migrera till det suveräna territoriet av globala etniska minoriteter – alltså, folk av europeisk härkomst – och där åtnjuter speciell status som ”förtryckta” vilket låter dem skörda speciella förmåner som gratis mat, gratis boende, gratis utbildning, gratis sjukvård, inkvotering, barnbidrag och särskilt skydd av lagen, samt till och med tillskrivs moralisk överlägsenhet på grund av det påstådda ”förtrycket”, så kan detta resultera i förstörelsen av de nationella, kulturella och etniska identiteterna hos ursprungsbefolkningarna, i slutänden kan det leda till deras fullständiga utdöende. Invandrande grupper som hävdar sin kollektiva identitet medan de förnekar deras värdfolk samma rätt till politisk gruppsammanhållning kan summeras som skadliga, invasiva och i sista hand dödliga socioekonomiska parasiter. Uppenbarligen är alla statliga auktoriteter som uppmuntrar en sådan asymmetri – till exempel den Europeiska Unionen – illegitima.

Vidare skriver Langan att när man ger icke-vita folkgrupper privilegier så innebär det att de icke-vita folkgrupperna också måste börja granskas som kollektiv:

För att ta ett exempel, om vi efter flera generationer av specialbehandling inom utbildningssfären (tvångsintegration, specialprogram, modifiering av utbildningens utformning, rasligt grundad inkvotering till högre utbildning osv.) ser att en specifik ”förtryckt” grupp misslyckas trots alla dessa upplyftande åtgärder, blir dess medlemmar inte längre berättigad undantaget från objektiv karakterisering vad gäller gruppstatistik; om någon vill åtnjuta de sociala fördelarna med etniskt laddade gruppdefinierade egenskaper som att ”tillhöra en förtryckt grupp”, så måste man också underkasta sig rationella åtgärder formade på inte bara individuell bedömning, utan också baserade på empiriskt bekräftade gruppegenskaper som att ”tillhöra en grupp som uppvisar en relativt låg medel-IQ och en tendens att våldsamt störa utbildningsmiljön”.

Den här formen av anti-vit identitetspolitik som många multietniska samhällen ägnar sig åt menar Langan kommer orsaka ”personlig orättvisa, social degradering och biologisk degenerering” eftersom den ersätter rationell selektion inom de sociala, ekonomiska och reproduktiva sfärerna med en irrationell jakt på ”rättvisa” på gruppnivå.

Källa:
What is Chris Langan’s view on identity politics?


  • Publicerad:
    2018-05-23 11:50