INRIKES. En utredning beställd av statsministern 2018 på begäran av en jude och ”förintelseöverlevare” har nått kulturdepartementet. Utredningen förespråkar uppförandet av ett museum över ”förintelsen”, vilket Länsmuséernas samarbetsråd avråder från.

SVT skriver att år 2018 beställde statsminister Stefan Löfven på begäran av juden och förmente ”förintelseöverlevaren” Max Safir en snabbutredning rörande behovet av ett museum över ”förintelsen” i Sverige. Utredningen är nu färdigställd och inlämnad till kulturdepartementet. 

Med ”förintelsen” avses i utredningen det systematiska massmord av framför allt judar som enligt judiskt narrativ skulle ha ägt rum på koncentrationsläger runtom i Europa på 1940-talet. 

Det museum, vars uppförande rekommenderas i utredningen, ska inrättas som en fristående myndighet, vilken ska ha en styrelse med fullt ansvar. 

Dess uppdrag ska vara att verka för att fördjupa, bibehålla och utveckla kunskaperna om hur förintelsen möjliggjordes och vad som skedde i Europa under andra världskriget. 

Förutom detta ska även Sveriges roll i händelseförloppet i Europa i allmänhet och i koncentrationslägren i synnerhet ”belysas på ett fördjupat och problematiserande sätt. 

– Det finns länder som Ungern och Polen, till exempel, där historien om Förintelsen just nu skrivs om. I Europa, och i Sverige också, breder antisemitismen och antiziganismen ut sig, menar utredaren Birgitta Svensson. Svensson är professor i etnologi vid Stockholms universitet och före detta ständig sekreterare i Kungliga Vitterhetsakademien. 

Utredningen kommer fram till att ett ”förintelsemuseum” i Sverige skulle fylla ett tomrum eftersom det idag inte existerar ett museum som kan ta emot material som vittnar om ”förintelsen” och som kan förmedla ett narrativ om denna. 

Därför föreslår man att projektet påbörjas januari 2022, redan innan det nya museet kan finns på plats, med att man tar emot vittnesmål och objekt från  ”överlevare” i Sverige. 

Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd, delar dock inte alls bedömningen som görs i utredningen: 

– Minnet av Förintelsen bör hållas levande och uppmärksammas i hela landet. Ett nytt centralt museum i exempelvis Stockholm blir dels mycket kostsamt, dels så riskerar museets viktiga uppdrag att aldrig kunna uppnås. Ska kunskapen om Förintelsen öka krävs det utställningar och pedagogiskt museiarbete i hela landet.” 

Länsmuseernas rekommendation är att denna nya statligt finansierade museiverksamhet istället delegeras till de 24 länsmuseer som redan finns i Sverige. 


  • Publicerad:
    2020-04-16 19:10