INRIKES. Regeringens utredare föreslår att det kommande förintelsemuseet ska bli en egen myndighet. Flera remissinstanser motsätter sig förslaget.

I våras lämnade regeringens utredare förslag om att bygga upp ett museum till minnet av den så kallade förintelsen under andra världskriget. Museet ska inte byggas för att påminna invånarna i Sverige om att andra världskriget skördade upp emot 85 miljoner människoliv. Istället ska det berätta historier som gör gällande att 6 miljoner judar skulle ha utsatts för en än mer systematisk krigskampanj än vad som faktiskt var fallet med andra folkgrupper i Europa.

Publikt rapporterar att utredaren som huvudalternativ anser att museet ska bli en ny myndighet. I andra hand kan det bli en del av befintliga museers verksamhet, till exempel Sveriges försvarshistoriska museer eller Statens historiska museer.

I tredje hand kan utredaren tänka sig att det nya museet ska kunna ingå i den nuvarande judiska myndigheten Forum för levande historia som lyder under Kulturdepartementet.

Enligt Publikt finns kritiska synpunkter från flera remissinstanser på förslaget att låta ett museum till minnet av Förintelsen bli en egen myndighet. Istället är förslaget att låta Forum för levande historia få i uppdrag att bygga upp museet det bästa. Detta anser bland andra Riksantikvarieämbetet och Statskontoret:

Statskontoret anser att skälen som utredningen presenterar är otillräckliga för att väga upp de kostnader och den tid som inrättandet av en ny myndighet skulle innebära, i jämförelse mot att inrätta museet i en befintlig verksamhet.

Arbetsgivarverket anser att det kan bli problem för den nya museimyndigheten beträffande att vara en ”funktionell arbetsgivare”, eftersom myndigheten kommer att bli liten. Det skulle göra det svårare för myndigheten att ta sitt arbetsgivaransvar, skriver Arbetsgivarverket. Därför vill de också se en organisering inom en befintlig myndighet.

Göteborgs universitet avviker dock från denna inställning och skriver:

Det är endast som självständig instans som museet kan utveckla en egen tydlig profil. Större utrymme ges då också för egna prioriteringar och långsiktiga målsättningar

Forum för levande historia vill själva gärna ta sig an uppdraget att bygga upp ett nytt museum. I sitt eget remissvar gör myndigheten gällande att det förslaget är det ekonomiskt mest fördelaktiga förslaget. De vill också säkerställa att ”kompetens och erfarenhet som genererats under 20 år inte äventyras”.

En ny myndighet som ska bygga upp museet behöver ett årligt anslag på omkring 63 miljoner kronor per år, enligt beräkningar från utredaren.

Samma summa kommer enligt utredningen att behöva ges till Forum för levande historia om museet ska byggas upp inom denna.

Om det nya museet i stället skulle placeras vid en redan befintlig museimyndighet blir motsvarande anslag runt 54 miljoner kronor, beräknar utredaren.


  • Publicerad:
    2020-08-20 20:00