Dagens datum 22 januari: Den här dagen år 1932 anordnade det Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP) sitt första offentliga möte på Hötorget i Stockholm. 6000 åhörare samlades för att lyssna till Birger Furugårds tal.

Brev till polisen(klicka för större)

Brev till polisen (klicka för större)

Detta var SNSP:s första offentliga möte. Men redan i februari året innan hade Birger Furugård skickat ett brev till polismyndigheten i Stockholm om att få arrangera ett möte. Hans ambition var att både Joseph Goebbels och Adolf Hitler skulle tala under ett möte redan i mars 1931.

Polismästaren Eric Hallgren avslog dock begäran på de mest formella grunder. Kopia på brevet och avslaget finns nu att finna i Adolf Hitlers personakt i SÄPO:s arkiv på Riksarkivet. Istället kom det att dröja ett år innan partiets första offentliga möte kunde äga rum.

Furugård blev tidigt intresserad av den nationalsocialistiska ideologin och gjorde åtskilliga besök i Tyskland. Han knöt med tiden vänskapliga band med Hitler, Himmler och Göring. Utöver dessa kom han att umgås med den välkände diktaren Dietrich Eckart, som var en viktig inspirationskälla åt Hitler och en av hans närmaste män.

Furugård, Hitler och Goebbels

1924 beslutade sig Birger Furugård tillsammans med sina två bröder, Gunnar och Sigurd, för att bilda det första nationalsocialistiska partiet i svensk historia. De kallade det inledningsvis för Svenska Nationalsocialistiska frihetsförbundet och gav ut tidningen Nationalsocialisten. Åtta år senare bytte partiet namn till Svenska nationalsocialistiska Partiet (SNSP). Birger Furugård utnämndes till partiledare och även till redaktör för partiorganet Vår Kamp som gavs ut 1930-1933. Partiets program var antisemitiskt, antimarxistiskt och antikapitalistiskt.

Partimöte

Partimöte

Samma år som detta skedde hölls det historiska massmötet på Hötorget i Stockholm. Det var partiets första offentliga framträdande och man samlade så många som 6000 åhörare. Ledaren Birger Furugård höll tal och efteråt beskrev Dagens Nyheter honom som en ”styv agitator”.

Tidskriften Nationen publicerade den 1 februari 1932 en artikel under rubriken ”Furugård talar till folket”. I artikeln framgår hur mötet med olika medel försökte stoppas, bland annat genom att Folkets Hus bröt sitt avtal om uthyrning i sista stund, och att ”Juda genom sina många väktare tills nu lyckats hindra honom från att hyra en lokal i huvudstaden, varifrån han kunde meddela sig med folket”.

Swedish_National_Socialist_in_Stockholm_1932

Vidare följer en målande skildring över hur stämningen vid Hötorget var under den historiska dagen:

På Hötorget mötte Furugård en till tiotusende uppgående människomassa, väl till två tredjedelar arbetare och en tredjedel borgare – en fientlig publik, som mottog honom med ett intensivt sjungande av Internationalen och hätska tillrop. Den hade uppagiterats av judepressen till denna avoga hållning. Det tog också en god stund innan det var möjligt för honom att göra sig hörd. Men underverket skedde. Ifrån att vara fientligt inställd blev åhörareskaran alltmer intresserad, och mångenstädes, där man i början hörde aggressiva tillrop, förnams under talets gång allt livligare applåder.

Furugård gick i sitt tal rakt på sak och berättade för åhörarna om Svenska nationalsocialistiska Partiets mål. Nationen sammanfattar:

Det vill Sveriges räddning ur förtrycket under överstatliga hemliga makter, vilka hota att föra vårt folk till undergång. Det vill en nordisk renässans, som bevarar folkets andliga och materiella kraft och hindrar främmande raser med fientlig inställning att skövla och våldföra sig mot landet.

Under talets gång lade Furugård stor vikt vid att beskriva den då rådande korruptionen:

Talaren gav en belysande skildring av det rådande korruptionstillståndet samt lät ett stort antal av det härskande ”demokratiska” systemets försyndelser passera revy – skandalerna i de statliga Sprit och Tobaksmonopolen, den storfinansiella folkplundringen genom storbankerna, detaljhandelns lamslående genom EPA-bolaget, Bolidenguldets bortschackrande till ett privat företag för en bråkdel av dess verkliga värde, regeringens svaghet och undfallenhet för kommunistelementen och storfinansen etc.

Med detta möte hade nationalsocialismen i Sverige på allvar presenterat sig för folket.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-01-22.


  • Publicerad:
    2019-01-22 01:17