Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Efter bögvåldtäkterna: RFSL Stockholm är i kris, nekas bidrag och klassas som odemokratisk

Av Redaktionen, 2021-07-05
redaktionen@nordfront.se

HOMOLOBBYN. Jämställdhetsmyndigheten nekar nu RFSL Stockholm statsbidrag, men RFSL har överklagat beslutet och vill ha bidrag för att kunna forska på hur man ska få lesbiska kvinnor att bli mindre ohälsosamma.

RFSL Stockholm ansökte den 23 mars i år om att få statsbidrag för ett jämställdhetsprojekt. RFSL ville använda pengarna för att finansiera ett projekt som skulle syfta till att ”bidra till uppnåelsen av [det] Jämställdhetspolitiska delmålet ’jämställd hälsa’ genom att undersöka behoven av vårdinsatser för kvinnor som har sex med kvinnor”. Detta eftersom lesbiska enligt RFSL är ”en grupp med dokumenterat sämre hälsa (mer psykisk ohälsa och större missbruk av tobak, alkohol och droger) än befolkningen i stort”.

Jämställdhetsmyndigheten beslutade dock den 15 juni att neka föreningen bidrag till projektet med hänvisning till att RFSL Stockholm tidigare hade Pablo Leiva Salinas (19640620-1332) anställd som ”migrationskonsult” och att denne utförde bögvåldtäkter och sexuella ofredanden mot fyra olika HBTQ-invandrare som sökte hjälp hos RFSL 2018 och 2019.

En odemokratisk organisation i kris
Nordfront har läst myndighetens beslut som innehåller två motiveringar till avslaget som båda grundar sig i våldtäktsskandalen. Den första är att RFSL Stockholm fortfarande anses befinna sig i en organisatorisk kris efter skandalen och ej kan genomföra projektet. Myndigheten skriver:

Av dom i Stockholms tingsrätt framgår att de sexualbrott den tidigare anställde fällts för begåtts inom ramen för den verksamhet RFSL Stockholm bedrivit under 2019. Utifrån organisationens verksamhetsberättelse 2020 och årsmötesprotokoll 2021 framgår att organisationen vidtagit åtgärder för att hantera dessa allvarliga händelser. Den sammantagna bedömningen av de underlag organisationen lämnat är dock att projektet inte har de organisatoriska förutsättningar som krävs för att nå de mål som har satts upp för projektet med anledning av det läge organisationen befinner sig i.

Den andra motiveringen är att Jämställdhetsmyndigheten ifrågasätter huruvida RFSL Stockholm är att betrakta som en demokratisk organisation då det inom organisationen förekommit grova övergrepp mot enskilda individer. Om detta skriver myndigheten följande:

En enskilds rätt till kroppslig integritet och personlig frihet, dvs skydd mot fysiska och psykiska angrepp, är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. […]

Det anförs i SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället att en organisation som bedriver en verksamhet som motverkar eller strider mot samhällets grundläggande värderingar inte ska finansieras med allmänna medel. Det allmänna är alltså ålagd att positivt verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden, för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället, för att barns rätt tas till vara samt motverka diskriminering av människor. Statliga bidrag ska inte lämnas till verksamheter som står i strid med de värderingar som det allmänna ska verka för och skydda. […]

Av dom i Stockholms tingsrätt framgår att de sexualbrott den tidigare anställde fällts för begåtts inom ramen för den verksamhet RFSL Stockholm bedrivit under 2019. Målsägandena har sökt upp den tidigare anställda i egenskap av sakkunnig hos organisationen för att få råd och stöd i sin asylprocess. Brotten har begåtts i organisationens lokaler och inom ramen för den verksamhet den anställde ansvarat för.

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan bedömer myndigheten att delar av verksamheten i organisationen under år 2019 stridit mot grundläggande principer i ett demokratiskt samhälle. Därtill har myndigheten ovan bedömt att projektet inte har förutsättningar att nå de mål som satts upp för projektet.

Med stöd av dessa två resonemang avslog myndigheten RFSL Stockholms ansökan om bidrag.

RFSL överklagar
Carina Abréu som är avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten undertecknade avslagsbeslutet och meddelade RFSL att denna typ av beslut ej går att överklaga. Trots detta har RFSL Stockholm lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborg förra veckan.

I överklagan menar RFSL att överklaganförbudet ska åsidosättas med stöd av Europakonventionen och att ”statsbidraget ska […] ses som en rättighet av civil karaktär”. Vidare kräver RFSL Stockholm att få ta del av Jämställdhetsmyndighetens ”vägledande handlingar som ligger till grund för […] bedömning av vem som beviljas bidrag” samt att föreningen ska få komplettera sin argumentation i ärendet.

Förvaltningsrätten i Göteborg har ännu inte tagit ställning till överklagan men Nordfront följer ärendet och återkommer när det finns något att rapportera.

Källa:
7966-21 (Förvaltningsrätten i Göteborg)


  • Publicerad:
    2021-07-05 12:00