GLOBAL SUBVERSION Enligt FN-rapporten ”8 mars-principerna” ska idag brottsliga handlingar relaterade till ”sex, droganvändning, hiv, sexuell och reproduktiv hälsa, hemlöshet och fattigdom” – legaliseras.

I en ny undersökning från FN dras slutsatsen att alla former av droganvändning och sexuell aktivitet ska avkriminaliseras globalt. Rapporten, författad av International Committee of Jurists (ICJ), UNAIDS och Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), släpptes på Internationella kvinnodagen, med målet att vägleda ”tillämpningen av internationell lag om mänskliga rättigheter på straffrätt.”

Skrivelsen har givits namnet 8 mars-principerna och dess författare pekar på det de finner det orimliga i att vissa handlingar relaterade till ”sex, droganvändning, hiv, sexuell och reproduktiv hälsa, hemlöshet och fattigdom” i dagens samhällen betraktas som kriminella.

FN:s experter menar att kriminalisering av aktivitet inom dessa områden utgör ”en attack mot mänskliga rättigheter”. Ian Seiderman, Law and Policy Director på ICJ, förklarar i ett pressuttalande:

— Straffrätten är bland de hårdaste verktyg som staten har till förfogande för att utöva kontroll över individer… som sådan borde den vara en sista utväg, men globalt sett har det funnits en växande trend mot överkriminalisering.

Ja, kriminalisering av dessa brottsliga handlingar är, menar han, både omoralisk och rättsvidrig:

— Vi måste erkänna att dessa lagar inte bara bryter mot mänskliga rättigheter, utan även själva straffrättens grundläggande principer.

Sjuk argumentation till försvar för sjuka böjelser

Det mest sjuka i FN-rapporten kan få en normalt funtad läsare att undra om innehållet i texten verkligen är autentiskt. Här argumenteras nämligen explicit för att sex mellan vuxna och minderåriga ska avkriminaliseras – så länge den minderåriga ”samtycker”.

Det hävdas att varje eventuell föreskriven minimiålder för samtycke till sexuella handlingar skulle behöva upprättas på ett icke-diskriminerande sätt – vilket enligt författarna är ogörligt, eftersom koppling till deltagarnas kön/kön eller ålder för samtycke i sig utgör diskriminering.

Sexuella aktiviteter som involverar personer under den idag föreskrivna minimiåldern för samtycke till sex kan enligt författarna utövas med ett samtycke som dagens lagstiftning orättmätigt underkänner. I detta sammanhang bör, argumenterar man, strafflagstiftningen korrigeras så att den återspeglar rättigheterna för och kapaciteten hos personer under 18 år att fatta beslut om att delta i sexuella handlingar. I sammanhanget kan dock påminnas om att föreställningen att en minderårig skulle kunna ge samtycke till sex med en vuxen person, normalt anses vara sprungen ur en sjuk hjärna.

Rapporten kräver också att samtliga strafflagar som rör sexarbete ska avskaffas, vilket, invänder anti-abortorganisationen Live Actions skribent i sammanhanget, ”skulle välkomnas av människohandlare, hallickar och missbrukare”. Detta, resonerar samme skribent, skulle i sin tur även tjäna abortindustrin, som hjälper människohandlare och missbrukare genom att avstå ifrån att rapportera misstänkta övergrepp och genom att återbörda offer till deras förövare efter utförd abort. Artikelförfattaren påminner vidare om att begreppet ”reproduktiv hälsa” i praktiken är ett slagord för abort – ett fenomen som FN länge omhuldat och hållit för att vara ”en mänsklig rättighet”.