VETENSKAP. En amerikansk tvärvetenskaplig studie visar att det inte finns några belägg för att avvikande sexualitet är medfött. Homolobbyns uttalanden om att samkönat sexuellt umgänge är förutbestämt och ”naturligt” stämmer därmed inte enligt forskarna.

Att sexuell läggning skulle vara en medfödd biologisk egenskap är ett av homolobbyns ledande påståenden vilket följs av resonemanget att personer med avvikande sexualitet därmed inte själva valt sin läggning utan att samkönat sexuellt umgänge är förutbestämt och ”naturligt”. Dessa påståenden från homolobbyn avvisas dock med bestämdhet av amerikanska forskare som utfört en tvärvetenskaplig studie om det hela.

Förståelsen av den sexuella läggningen som en medfödd, biologiskt bestämd mänsklig egenskap – idén att människor är ”födda på det sättet” – stöds inte av vetenskapliga bevis, skriver forskarna.

Den omfattande studien resulterade i en 144 sidor lång uppsats. Forskarna gör kopplingar mellan sexuell läggning, psykisk sjukdom och så kallad könsidentitet. Forskarteamet konstaterar att inte heller ideén om att så kallad könsidentitet och transsexualitet (det vill säga villfarelsen om att vara född i ”fel” kropp) är biologiskt betingad. Med anledning av det senare utfärdas en skarp varning mot att utföra ”könskorrigerande” operationer på könsförvirrade personer. Denna varning riktar sig särskilt till anhängare som avser göra drastiska ingrepp på små barn som de anser inte följer gängse könsmönster.

Varför så många ”moderna” människor kommer ut som tillhörande det så kallade HBTQ-spektrat, förklaras med att det hela ofta handlar om en stark vilja hos dessa individer att tillhöra en viss grupp. Forskarnas studier uppmärksammar vidare det faktum att dessa personer i mycket högre grad än andra, lider av så allvarliga psykiska sjukdomar att patienterna överväger självmord.

Källa:
Gay people not ’born that way,’ sexual orientation not fixed – US study
Sexuality and Gender -Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences


  • Publicerad:
    2016-08-27 21:35