MEDIA. Granskning Sverige har polisanmält fyra tidningar för diverse brott rörande fusk med presstöd. Bland dessa återfinns två mindre vänstertidningar, Liberalernas partiorgan och Schibstedtidningen Svenska Dagbladet.

Efter en vinter med hårda angrepp från judisk media verkar det som att Granskning Sverige slår tillbaka med full kraft. I dagarna har anmälningar lämnats in mot fyra tidningar som uppbär presstöd. Anmälningarna är signerade av Granskning Sveriges Fabian Fjälling, som i dokumenten beskrivs som ”representant för anonyma medborgarjournalister”. Anmälningarna har lämnats in till Myndigheten för press, radio och tv som bland sina uppdrag bland annat har tillsyn över Presstödsnämnden och dess verksamhet.

En av anmälningarna rör dagstidningen Svenska Dagbladet (SvD), som vid sidan av Aftonbladet utgör den judiska mediekoncernen Schibsteds viktigaste publikationer. Enligt anmälan erhåller SvD presstöd för både pappersupplagan och nätupplagan av tidningen, trots att man bryter mot Presstödsnämndens regler för att uppbära detta dubbla stöd. Inledningsvis konstateras att SvD rent generellt missbrukar presstödet på olika sätt:

Svenska Dagbladet missbrukar redan sitt åtagande under presstödsförordningen genom att ge bort 12.000 friex and rabattera halva upplagan som de säljer. Detta är något som möjliggörs av Presstödsnämndens frikostiga utdelning av 40 miljoner kronor per år till tidningen. Det står vidare att de endast har en 81‐procentig betalningsgrad vilket är mjnst sagt anmärkningsvärt och vill därför omgående få kopia på årsredovisningarna inlämnade till nämnden för de senaste fem åren. Detta sammantaget kan antyda att de får för mycket stöd då deras kreditförluster är allför stora och antalet friex är lång över de tillåtna fem procenten.

Men det Granskning Sverige framförallt vill rikta uppmärksamheten mot är något än mer allvarligt, nämligen att SvD rent tekniskt har lagt upp sin betalvägg så att även icke-betalande kunder får tillgång till betal-artiklar gratis, exempelvis genom att använda sig av unv.is. Detta menar man strider mot Presstödsnämndens regler för att uppbära ekonomiskt stöd för nätupplagan av en tidning, då detta endast ska utgå ifall maximalt 20 procent av innehållet finns tillgängligt för icke-prenumeranter.

Granskning Sverige ifrågasätter också att SvD uppbär två miljoner kronor i ”distributionsstöd”, samtidigt som man årligen skänker bort 12 000 tidningar. Enligt anmälan bör tidningen åtminstone betala portot själv ifall de anser sig ha råd att skänka bort tusentals tidningar.

I slutet på anmälan kräver man att Myndigheten för press, radio och tv omedelbart drar in presstödet för SvD:s nätupplaga tills tidningens hål i betalväggen åtgärdas. Fjälling skriver också att ”vi kommer fortlöpande att analysera Svenska Dagbladets system och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig förbi betalvägger eller fuska till sig sökpositioner med de olika sökmotorer som finns”. Dessutom kräver man att myndigheten ska förmå SvD att radera allt gammalt material från Google som inte ska vara tillgängligt gratis, på samma sätt som Bonnier har krävt för Granskning Sveriges material.

Fuskande kulturmarxister
Nordfront har tidigare uppmärksammat hur vänstertidningskoncernen ETC fuskade med presstöd, vilket i slutändan har lett till flertalet av deras ”lokaltidningar” har tvingats lägga ned. Granskning Sverige har dock noterat ytterligare tre kulturmarxistiska tidskrifter som på olika sätt tycks ha kringgått Presstödsnämndens regler och därmed tillskansat sig skattepengar man egentligen inte har haft rätt till: Liberacion, Internationalen och det liberala ”nyhetsmagasinet” Nu.


Granskning Sveriges Johan Andersson konfronterar Presstödsnämnden angående utbetalningar till Liberacion och ETC.

Vad gäller Liberacion, som är en tidning på spanska, så skriver man i anmälan att man utnyttjar rätten till presstöd för tidningar som vänder sig till minoriteter. Detta trots att ”spansktalande” enligt lagen inte är en officiell minoritet i Sverige. Dessutom har även Föreningen Question i Malmö, som driver tidningen, fuskat med kraftigt rabatterade priser och gratisprenumerationer för att kunna redovisa fler prenumeranter än man verkligen har och därmed också ett högre presstöd.

Socialistiska partiets tidning Internationalen har också enligt anmälan redovisat antalet prenumeranter och omsättning på ett felaktigt sätt, samt erbjudit kraftigt rabatterade priser i strid mot gällande regler. Därmed menar man att tidningen erhållit stora summor av skattebetalarnas pengar på felaktiga grunder.

Tidningen Nu har enligt anmälan överhuvudtaget inte ens rätt till presstöd, eftersom tidningen har ansökt om momsbefrielse då det är en ”skattebefriad periodisk tidskrift” i egenskap av Liberalernas partiorgan – något som inte går att förena med att vara en ”allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning”, vilket är kravet för att uppbära presstöd enligt presstödsförordningen (1990:524). Fjälling skriver också i anmälan att Presstödsnämnden själva har bekräftat att man inte kan vara en momsbefriad tidning och samtidigt uppbära presstöd, vilket innebär att Nu antingen har undanhållit de faktiska omständigheterna för Presstödsnämnden eller att presstöd har utbetalats mot bättre vetande.

Enligt anmälan är Liberalernas partiorgans ekonomi dessutom ”bisarr” och redovisningen av densamma kan väcka misstanke om bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll eller kriminell skatteplanering, eftersom Nu:s redovisade ekonomi tyder på att verksamheten styrs för att nolltaxera.

Läs Granskning Sveriges anmälningar i sin helhet: Svenska Dagbladet, Liberacion, Internationalen, Nu.


  • Publicerad:
    2018-04-12 23:56