Barn som inte är av nordiskt ursprung registreras på barnavårdscentraler. Anledningen är att de ofta bär på allvarliga smittor som tuberkulos och hepatit B.

invandrarbarn

Nyligen uppdagades det att barn av icke-nordiskt ursprung registrerades på en barnavårdscentral i Västra Götaland. Registreringen tros ske över hela landet och nu ska en jurist granska barnavårdscentralernas rutiner så att registreringen inte bryter mot personuppgiftslagen och datalagen. Datainspektionen var nämligen kritisk till att benämningen ”utomnordisk härkomst” användes.

Trots pådraget är inte registreringen något nytt. Den har utförts systematiskt i tio år. Syftet med registreringen är att kartlägga möjliga smittobärare samt att erbjuda barnen att genomgå ett gratis vaccinationsprogram mot sjukdomarna. Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, säger till Bohusläningen:

”Registreringen görs på alla barnavårdscentraler i hela Västra Götaland, säkerligen även i resten av landet. Vi har Socialstyrelsens uppdrag att kostnadsfritt erbjuda barn med annan nationalitet vaccinering mot tuberkulos och hepatit B som inte ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.”

I Sverige har både tuberkulos och hepatit B under många år setts som utrotade sjukdomar. Men nu är sjukdomarna alltså här igen tack vare massinvandringen som ökar antalet smittsamma sjukdomar i Sverige. Tuberkulos och hepatit B är till exempel mycket vanligt i bland annat Irak och Somalia.

Svenska barn vaccineras vanligtvis inte mot tuberkulos och hepatit B då det inte ingår i det vanliga vaccinationsprogrammet.

Bohuslänningen: Barn med utomnordisk härkomst registreras på Dalaberg


  • Publicerad:
    2013-01-28 18:50