UTRIKES. I en artikel i tidningen Corriera Della Sera berättar två läkare som tagit del av sin kommuns statistik över dödsfall. De har funnit oväntade oregelbundenheter som inte kan förklaras av den statistiska felmarginalen och beslutat sig för att titta närmare på saken.

Claudio Canelli (Foto: Twitter) och Luca Foresti (Foto: Facebook).

Kommunen Nembro, belägen i regionen Bergamo, är den kommun i Italien som i relation till befolkningens storlek drabbats hårdast av Covid-19. Man vet inte hur många som har smittats, men siffran för antalet dödsfall som officiellt tillskrivs coronapandemin är 31. Medan kommunen, sett till siffrorna för tidigare år, borde ha ungefär 35 dödsfall totalt hittills i år, är den siffran istället 158.

Dessa siffror, 158 gentemot förväntade 35, väckte intresset hos de två läkarna Claudio Cancelli, nu borgmästare i Nembro, samt Luca Foresti, entreprenör inom hälsobranschen. De beslutade sig för att titta närmare på saken.

Skribenterna påpekar att skillnaden är mycket stor samt att den inte kan avfärdas med att den skulle befinna sig inom den statistiska felmarginalen. Demografisk statistik är generellt konstant, påpekar de, och betonar att årliga genomsnitt endast ändras när helt nya fenomen kommer in i bilden.

Författarna menar att det, givet situationen i Nembro, är mest sannolikt att alla invånare i kommunen bär på viruset. Många av dessa antas vara symptomlösa. Med det antagandet skulle 158 dödsfall motsvara en dödlighetsfrekvens på 1%. Detta motsvarar, påpekar man, den uppmätta dödlighetsfrekvensen på kryssningsfartyget Diamond Princess och i Sydkorea.

Man har sedan gjort samma beräkning för kommunerna Cernusco sul Naviglio och Pesaro. I Cernusco är antalet ”andra dödsfall” sex gånger större än antalet som den officiella statistiken tillskriver Covid-19. Men siffrorna för Bergamo är ännu tydligare, där är antalet ”andra dödsfall” 10,4 gånger större än antalet dödsfall orsakade av Covid-19 enligt den officiella statistiken.

De två läkarna menar att det är helt rimligt att anta att detta överskott av ”andra dödsfall” till största delen utgörs av äldre eller bräckliga människor som dog i sitt hem eller i på ett boende utan att ha åtnjutit sjukhusvård och utan att ha testats för sars-cov-2.

Statistiken för Nembro visar, menar de, vad som skulle hända i Italien om alla blev smittade av coronaviruset: 600 000 skulle dö. Av detta drar de slutsatsen att man kan ta de officiella siffrorna och multiplicera dem med åtminstone 4 för att få en rättvisande bild av Covid-19 i Italien för närvarande.

Avslutningsvis kommer skribenterna fram till att antalet smittade av coronaviruset har underskattats stort samt att detta orsakats av det låga antalet genomförda test. Detta ska dels ha lett till att antalet insjuknade utan symptom försvunnit från statistiken, och dels till att samma sak inträffat för antalet personer som avlidit på grund av Covid-19.

Motsägelsefulla uppgifter – även inom Italien
Italiens överordnade hälsoinstitut ISS (Istituto Superiore di Sanità) meddelade i en rapport den 20 mars att människor som dött med coronavirus nästan alltid hade underliggande sjukdomar. Genomsnittet per patient var 2,7 underliggande och diagnosticerade sjukdomar.

ISS chef Silvio Brusaferro sade vid presentationen av rapporten att endast 6 av 3 200 avlidna patienter (1,2% av de undersökta) som avlidit inte kunde uppvisa något underliggande sjukdomstillstånd. 113 avlidna (23,5%) hade en underliggande sjukdom. 128 avlidna (26,6%) hade två underliggande sjukdomar; och 234 avlidna med corona (48.6%) hade tre eller flera underliggande sjukdomar när de dog.

Enligt Brusaferro visade de dittills genomförda studierna, liksom deras tidigare resultat, att

— antalet avlidna som bar på Covid-19 som redan hade en eller flera existerande andra sjukdomar fortfarande [är] stort.

Enligt ISS rapport per den 20 mars är det möjligt att 1,2 procent av de avlidna patienterna har dött på grund av viruset, men inte ens det är säkert. Det enda man vet är att man inte hade hittat några underliggande sjukdomar, menar Brusaferro. De allra flesta av de avlidna har alltså dött med coronavirus, men inte på grund av det.

ISS siffor går emot WHO:s siffror för Italien. Det italienska Civilskyddsdepartementet (Protezione Civile, PC) som använt WHO:s siffror anger enligt Wikipedia att cirka 11 procent av de som insjuknat med coronavirus, dör. Enligt PC:s sätt att räka, dör de på grund av coronaviruset. Antalet döda på grund av coronavirus anges av PC till 4 032 personer för den 20 mars, 11 591 dödsfall för den 30 mars.

Även Cancellis och Forestis beräkningar och antaganden motsäger ISS, men de olika läkarna och myndigheterna är inte överens om hur man räknar antalet dödsfall i coronavirus.

De underliggande sjukdomarnas problem
Enligt Lars Bern, teknologie doktor i Sverige, kan problemet med att många gamla människor dör bero på att de medicineras med preparat som försvagar äldre människors motståndskraft mot coronaviruset.

Det gäller främst personer som medicinerar med kolesterolsänkande preparat. Avlidna personer som befunnits smittade med coronavirus har haft låga kolesterolvärden, säger Bern.

Om patienten har ett underskott av kolesterol måste levern arbeta för högtryck för att producera mer skyddande kolesterol, men om detta motarbetas av kolesterolsänkande mediciner kan patienten dö, gissar Lars Bern som vill att saken skyndsamt utreds av medicinsk expertis.

Enligt Bern är det en enkel sak att undersöka vilka och hur många av de avlidna patienterna – och av de patienter som vårdas på sjukhus för corona – som även behandlas med sådana preparat.

Lars Berns hypotes pekar också på en möjlig förklaring till – eller samvariation med – Silvio Brusaferros empiriska resultat, då de avlidna med diagnosticerade underliggande sjukdomar i många fall bör ha erhållit behandling för dessa sjukdomar.

Den hypotes som Cancelli och Foresti framlägger – att det är rimligt att anta att den största delen av avlidna i Nebro består av gamla människor som inte testas för sars-cov-2 och inte åtnjutit sjukhusvård – tar inte hänsyn till om de avlidna har fått annan löpande vård, exempelvis med statiner eller vissa former av blodtryckssänkande mediciner. Detta borde dock också gå att undersöka.

Källor:
«The real death toll for Covid-19 is at least 4 times the official numbers»
Coronavirus, Iss: ”Solo 1,2% deceduti non aveva altre patologie”
Wikipedia: 2020 coronavirus pandemic in Italy
Youtube: Lars Bern kräver snabbutredning – Att gamla dör i Corona kan bero på medicinering!


  • Publicerad:
    2020-04-01 18:00