KULTURMARXISM. Den skotska hälsovårdsmyndigheten varnar förskolepersonal för att kalla barnen vid deras rätta kön. Att göra det kan leda till våld och mord, enligt myndigheten.

En tecknad TV-figur från Kanada och Australien om en pojke som tar över en flickas superhjälteroll och kläder, är en del av dagens transpropaganda riktad mot barn.

Brittiska hälsovårdsmyndigheten (NHS) i Skottland propagerar nu för ”genusvänliga daghem”.

Cheferna för NHS i Stor-Glasgow och Clyde säger att nuvarande förskollärarutbildning leder till ”könsstereotypt beteende” och att detta kan ha ”stor effekt” på barn.

Det nuvarande ”stereotypa” språkbruket med bara två kön och ”påtvingade” könsroller för barnen på daghem och förskolor innebär ”ett sluttande plan till ökat våld”.

NHS skriver i en rapport om situationen att ”[u]nder utbildningen kommer vi att utforska hur attityder och språk utgör delar i ett sluttande plan till ökat våld som kan leda till fysiskt våld och mord”.

Ledningen för NHS uppmanar personal att fundera över sin användning av förment förtryckande fraser som ”God morgon pojkar och flickor” och ber personalen att fundera över om det tydligt framgår att personalen inte gör någon åtskillnad beträffande pojkar och flickor när de blir tilltalade.

NHS:s dokument uppmanar också förskolepersonal att ta striden mot barn och besökare till förskolorna om de säger saker som inte är ”genusvänliga”:

Ett lättvindigt uttalande kan framstå som harmlöst men dess åverkan […] kan bli enorm och påverka barnet för resten av dess liv.

Kritik har riktats mot NHS rapport. En stiftelse, Family Education Trust, anser att delar av rapporten har ”en mycket auktoritär ton som i fallet att ifrågasätta föräldrar om de använder fel termer”.

Att tala om att det kan leda till våld och mord om barn eller deras föräldrar inte använder ”genusvänliga” ord anser stiftelsens företrädare vara extremt.

En talesman för NHS slår ifrån sig kritiken med att säga att riktlinjerna är flexibla och att förskolor och daghem är fira att att själva besluta hur långt de vill gå i den angivna riktningen.

Könsdysfori är politik i flera länder – samtidigt
Det politiska arbetet med att könsförvirra skol- och förskolebarn sker samtidigt i flera EU-länder. I Finland presenterades 2015 en handbok som skulle utmynna i jämställdhetsplaner.

Satu Elo, undervisningsråd på Finlands utbildningsstyrelse sade att handboken är en ”tipsguide”.

— Handboken har blivit ordentligt missförstådd. Ingen har sagt att pojkar inte längre får kallas för pojkar och dessutom kan Utbildningsstyrelsen inte ens föreskriva något sådant. Handboken innehåller tips som kan användas om skolan eller läraren saknar egna idéer, sade Satu Elo hösten 2016.

I Sverige kom man i en statlig rapport fram till samma slutsatser som i Storbritannien och i Finland. Nordfront rapporterade förra året om att Skolinspektionen ser att barnens fria lek kan innebära ett problem som bör åtgärdas.

I rapporten står bland annat: ”Forskningen visar att om vuxna inte vägleder i leken så befäster förskolan traditionella könsroller.”

Sedan i juli förra året är könen även strukna ur den svenska grundskolan. Samtidigt påbörjades en utredning om ”skolans diskriminering av kön och könsöverskridande identiteter”.

Källor:
Don’t refer to ’boys and girls’ because it could lead to violence or murder, NHS bosses warn nursery staff
Fortsättningsvis tillåtet att kalla pojkar pojkar och flickor flickor


  • Publicerad:
    2019-09-17 17:30