RECENSION. Mikael Karlsson recenserar här den kontroversiella boken A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History av Nicholas Wade.

wade

A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History är en bok av journalisten Nicholas Wade som skapade krigsrubriker i akademiska kretsar när den lanserades tidigare i år. Wade har tidigare skrivit böcker om bland annat evolutionära processer samt arbetat för New York Times naturvetenskapliga sektion. Boken framstod som oerhört kontroversiell eftersom Wade betraktats som en del av etablissemanget och slutsatserna han drar i boken inte är politiskt korrekta, ett mönster som känns igen från forskningsvärlden där bland annat nobelpristagaren James Watson frysts ute på grund av sin politiskt inkorrekta inställning.

A Troublesome Inheritance kan sägas vara 277 sidor av Wades perspektiv på den mänskliga artens evolution. Författarens långa bakgrund som journalist gör sig påmind i förmågan att leverera vetenskapliga argument på ett lättförståeligt sätt och få texten att flyta på, uppbackad av en rejäl lista referenser. A Troublesome Inheritance utgör ett filter mellan studier och rapporter och läsaren, som levereras den bild som lett Wade till tesen ”human evolution has been recent, copious and regional”.

Wade menar i korthet att regionala skillnader i evolutionstryck har lett till dagens människoraser, där distinkta populationer under olika förhållanden via naturligt urval utvecklat olika egenskaper – en teori som är allmänt erkänd inom djur- och växtriket. Politiskt korrekt dogm gör gällande att människor inte följer denna allmänna naturlag utan föds som oskrivna blad där enbart miljöpåverkan avgör vilka färdigheter och egenskaper en individ kommer att utveckla.

Wade inleder sin bok genom att fördöma vad han kallar perversion av vetenskap, där han bland annat inkluderar den nationalsocialistiska raspolitiken i Tyskland. Detta är ett mönster som går igen när en person som omfamnats av etablissemanget väljer att publicera material som stödjer en biologisk syn på rasfrågan och kan med fördel hoppas över. Hur många av sina kritiker Wade lyckades lugna med sitt ställningstagande är svårt att uppskatta, men rasistanklagad blev han hur som helst ändå.

Vetenskapen tar vid och Wade visar på ett antal exempel på evolutionär förändring som pågår i vårt samhälle idag. En studie där forskare spårat deltagarnas ålder vid den första sexuella reproduktionen och vid klimakteriet visar att folk i högre utsträckning föder barn vid yngre ålder och går in i klimakteriet när de är äldre. Studien påvisar att dessa egenskaper är ärftliga, alltså finns det i dagens samhälle ett evolutionärt tryck för sexuell aktivitet under en större del av livet.

Wade går också pedagogiskt igenom hur det naturliga urvalet fungerar i en population och hur genetiker spårar de genvarianter som varit evolutionärt fördelaktiga. Han illustrerar svårigheten i att avgöra om en viss egenskap i en grupp tillkommit på grund av att den varit fördelaktig eller om den är en bieffekt av att en genvariant som även ger andra egenskaper har varit fördelaktig.

En drivande tes i A Troublesome Inheritance är att biologi och kultur är sammanlänkade. Förenklat kan sägas att Wade menar att de samhällsinstitutioner som gjort västvärlden till vad den är har en biologisk grund. Vissa biologiska egenskaper har kunnat identifierats, exempelvis genen MAO-A som inverkar på aggression. Denna gen kan ha en till fem promotorer. Personer med en eller två promotorer uppvisade betydligt oftare antisocialt beteende som rån, hot och våldsbrott. Hur vanlig denna kombination är har visat sig skilja mellan olika folkslag såväl som mellan individer.

Wade ger frågan om IQ och dess ärftlighet en mindre roll och koncentrerar sig på de evolutionära förutsättningarna för olika samhällsinstitutioner. Han menar att institutioner vilande på biologisk grund har det högsta förklaringsvärdet i diskussionen om varför olika folkslag kommit olika långt – och över huvud taget bildar olika typer av samhällen. Egenskaper som laglydighet, samarbetsförmåga, förmågan att lita på andra utanför den egna släkten och långsiktighet när det gäller att tillfredsställa behov är viktiga för att bygga upp ett västerländskt samhälle och Wade menar att dessa under lång tid favoriserats evolutionärt – personer som har en hög grad av dessa egenskaper har lyckats bättre ekonomiskt och fått fler barn än de som är våldsamma, asociala och kräver snabb behovstillfredsställelse vilket över tid gett det samhälle vi har idag.

A Troublesome Inheritance har utsatts för omfattande kritik. Författaren har påpekat att kritiken till stor del beror på ideologiska snarare än vetenskapliga faktorer. Rasskillnader är, som bekant för många läsare, fortfarande ett tabu i den västerländska intellektuella och politiska diskussionen, något som Wade ställer sig emot trots sin egen antirasistiska inställning.

Mer saklig kritik har riktats mot att Wade drar långt gående slutsatser på vetenskapligt osäkra grunder i den senare delen av A Troublesome Inheritance, något författaren själv påpekar i bokens inledning. Man har exempelvis inte identifierat vilka gener som ökar tendensen till västerländskt beteende, även om forskningen inom evolutionär psykologi och genetik nått vissa framgångar i att koppla biologiska faktorer till beteende. Man bör dock komma ihåg att den nu rådande paradigmen, att skillnader mellan raser enbart beror på miljöpåverkan, grundar sig i Franz Boas och hans lärjungars kuppande av antropologin. Den judiske aktivisten Boas hade ideologiska skäl till sin teoribildning, vilken till stor del byggde på lögner och starkt ifrågasatt vetenskap.

Nicholas Wade drar i min mening rimliga slutsatser av det nuvarande forskningsläget och har inga trovärdighetsproblem gentemot etablissemangets dogmer. Jag rekommenderar A Troublesome Inheritance till alla som vill fördjupa sig i den mänskliga evolutionen. Utöver en bra förståelse för det engelska språket krävs inga förkunskaper för att ta till sig bokens innehåll.


  • Publicerad:
    2014-09-18 17:40