INRIKES. Medan regeringen åberopar ”ett systematiskt missgynnande av kvinnor” inom vården, när man avsätter ”7 kvinnliga vårdmiljarder” – talar statistik och expertis för att det är män som missgynnats.

7 miljarder viker regeringen nu specifikt för vård av kvinnor – med motiveringen att ”det finns betydande skillnader i mäns och kvinnors tillgång till vård”.

Man hänvisar här till en förment diskriminering som ska yttra sig i ett systematiskt missgynnande av kvinnor inom vården i Sverige.

En nyligen genomförd undersökning ger emellertid klara belägg för:

  • att det tvärtom är kvinnor som systematiskt gynnas på mäns bekostnad inom vården
  • att kvinnor generellt har bättre hälsa än män.

— Det finns betydande skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa, och tillgång till vård. Vi måste göra mer, uppger socialminister Lena Hallengren (S) för Göteborgs-Posten (GP) . Hallenberg betonar i artikeln att kvinnors ställning inte ska stärkas där de redan är gynnade.

En studie från 2015 granskade vården – den öppna såväl som den slutna – som erbjöds 1,6 miljoner brukare i Västra Götaland under år 2012.

Undersökningen visar att 20 procent mer av den sammanlagda kostnaden på 25 miljarder förbrukades på vård av kvinnor jämfört med vad som lades ned på vård av män.

Slutenvården av män lite dyrare än den av kvinnor – öppenvården av kvinnor mycket dyrare än den av män
Medan män dominerar svagt när det kommer till utgifter för slutenvård av allvarliga tillstånd, är utgiftsposten för öppenvård av kvinnor väsentligt större än den för män.

Här kan man på goda grunder hävda att det föreligger ett i högsta grad ojämlikt utfall, utan att det verkar bekymra Jämställdhetsmyndigheten”, påpekar läkaren Mats Reimer i en artikel för GP och fortsätter:

Från vaggan till graven dör små pojkar oftare än små flickor, grabbar avlider oftare än tjejer (mest av droger, suicid och olyckor) och vuxna och åldrade män har högre mortalitet än jämnåriga kvinnor.

Reimer påminner om att det bland ”mogna vuxna” i åldern 50 -69 år är nära tre gånger fler män än kvinnor som avlidit med/i corona. Och han försäkrar att om relationen hade varit den omvända skulle kvinnor ha prioriterats vid vaccination – vilket, menar han, hade varit fullt rimligt.

Han påpekar även att det under ett decennium endast var flickor som erbjöds vaccin mot humant papillomvirus, trots att också pojkar kan få kondylom och ibland HPV-orsakad cancer.

Reimer avslutar artikeln med en fråga riktad till ansvarig minister:

Hur kan socialministern få det till att kvinnor är det missgynnade könet i vården?


  • Publicerad:
    2021-03-13 15:10