JUDISK MAKT Regeringen tillsätter en utredning som ska utarbeta en nationell strategi för ett stärkande av judarnas ställning i det svenska samhället. Redovisning är schemalagd till den 15 december 2023.

En svensk regerings politiska ambitioner manifesteras i hög grad genom vilka utredningar den tillsätter. Sittande regering har nu givit en särskild utredare i uppdrag att ”kartlägga hinder och möjligheter för judiskt liv i Sverige” samt att ”ge förslag till nationell strategi för att stärka judiskt liv”.

— Ingen ska behöva tveka inför att leva ut sin identitet och berätta om den för andra. Vi måste säkra att judar kan och vågar leva ett judiskt liv, både nu och i framtiden, kommenterar kultur- och demokratiminister Jeanette Gustafsdotter på regeringens hemsida.

Utredaren uppdrag förklaras vidare bestå i att ”undersöka förutsättningarna för judiskt liv idag och presentera förslag för säkrad fortlevnad och utveckling”. I centrum för utredarnas intresse ska ”överföring av judisk kultur och jiddisch till yngre och framtida generationer” ligga och utredarna åläggs att under uppdragets gång samarbeta intimt med ”den judiska minoriteten i Sverige”. Redovisning är schemalagd till den 15.12 2023.

På regerings hemsida specificeras fyra centrala och mer detaljerat specificerade uppgifter som utredaren av regeringen får i uppdrag att lösa. Sålunda åläggs uppdragstagaren att:

* beskriva förutsättningarna för att leva ett judiskt liv i Sverige med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk.

* kartlägga huvudsakliga hinder och möjligheter för den judiska minoriteten att leva ett judiskt liv, föreslå åtgärder i syfte att stärka förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

* lämna förslag till en samlad strategi med syfte att säkra fortlevnad och utveckling av judiskt liv i Sverige, med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk.

samt att:

* lämna förslag om hur strategin ska följas upp och vilken aktör som ska ansvara för uppföljningen

Utredningen tillsätts i kölvattnet av konferensen Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som ägde rum hösten 2021 – och presenteras av regeringen som ett av flera nationella ”åtaganden” som den konferensen nödvändiggjort.

Regeringen framhåller på sin hemsida sina många andra ”satsningar för att värna rättigheterna för Sveriges alla fem nationella minoriteter, bland annat inom språk, kultur och inflytande”. I detta sammanhang lyfter man särskilt fram två projekt:

* En historisk satsning på minoritetspolitiken med en förstärkning om 90 miljoner kronor per år i tre år.

* Ett samlat handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken.