KOMMENTAR. Den svenska säkerhetspolisen bevisar sig tydligt utgöra en politisk institution genom sin medverkan i skandalrättegången mot Nordiska motståndsrörelsen.

SÄPO:s analytiker Ahn-Za Hagström skrev ett PM om Nordiska motståndsrörelsen avsett att användas som bevisföring under den politiska häxprocess-liknande rättegång som just nu pågår i Göteborg. Promemorian som är totalt nedlusad av lögner, överdrifter och subjektiva påståenden låg också till grund för det vittnesmål som Hagström avlade i rättegången under gårdagen. Både redaktionen och Fredrik Vejdeland har i olika artiklar skrivit om detta, men då det faktiskt finns ytterligare saker att kommentera, delger också jag genom denna artikel några av mina tankar beträffande SÄPO:s vittnesmål och PM.

Promemorian är nämligen enligt Hagströms vittnesmål inte hennes personliga verk utan istället SÄPO:s som helhet och flertalet personer har varit inblandade i att författa den. Hagström är mer att se som någon som får klä skott för det samlade dokumentet. Detta i sig är intressant då det faktiskt gör skrivelsen än mer officiell. Detta PM är hur SÄPO som helhet bedömer och ser på Nordiska motståndsrörelsen. Eller kanske snarare vilken bild de önskar att förmedla till allmänheten av organisationen.

Nordiska motståndsrörelsen är mycket tydlig med sina ideologiska ståndpunkter genom framförallt vårt politiska program Vår väg, men också genom exempelvis flertalet ideologiska artiklar under åren och genom podcasten Ledarperspektiv. Trots detta menar SÄPO genom sitt PM att organisationen förfäktar politiska åsikter som aldrig någonsin uttryckts. Bland dessa påstådda åsikter finner man exempelvis att vi skulle förespråka raskrig och främlingsfientlighet.

Även Nordiska motståndsrörelsens påstådda verksamhet och taktik beskrivs i SÄPO:s PM och även här finns stora skillnader gentemot hur den samma beskrivs av oss i organisationen själva eller för den delen hur vi genom över 20 års verksamhet gett bevis på att vi agerar.

När försvarsadvokaterna förhörde och pressade Hagström gällande dessa motsägelser framkom det att samtliga källor är hemlighetsstämplade och att promemorians innehåll således inte är akademiskt korrekt, utan istället snarare är att se som högst subjektivt. Detta är i klarspråk alltså inte ett dokument där Nordiska motståndsrörelsen beskrivs objektivt och korrekt, utan istället ren och skär propaganda där organisationen beskrivs enligt den bild som systemet önskar hjärntvätta allmänheten med.

Åklagaren lyfter alltså fram systemets subjektiva propaganda som bevisföring i en rättegång och när media och olika ”experter” senare citerar utdrag ur, eller hänvisar till, detta blir det alltså en del i det subversiva arbetet att fjärma människor från oss i den nationella oppositionen.

Hagström beskrev under förhöret att flera av de politiska ställningstagande som pådyvlas organisationen i promemorian egentligen är sådana som kommer från de nationalsocialister som var verksamma på 30- och 40-talet eller genom den amerikanska ”white power-rörelsen”, men eftersom att Nordiska motståndsrörelsen bygger på samma ”tanketradition” som dessa anses de gälla också för oss – trots att vi aldrig uttalat de själva.

Vidare, när Nordfront skriver om en historisk person som Adolf Hitler eller George Lincoln Rockwell betyder detta enligt Hagström att Nordiska motståndsrörelsen som organisation och politiskt parti delar dessas åsikter och till fullo står bakom deras respektive organisationers tillvägagångssätt och gärningar.

Enligt samma retorik kan man anta att SÄPO tycker det är fullt rimligt att belasta Socialdemokraterna med alla Sovjetunionens ställningstagande och handlingar. Socialdemokratin bygger nämligen helt klart på samma tanketradition som bolsjevikernas och genom flera av sina verksamheter och medier framhåller de också historiska personer förknippade med den kommunistiska åskådningen.

Gällande påståendena att vi förespråkar främlingsfientlighet och raskrig får vi helt nya Orwelliska definitioner levererade av Hagström kring vad dessa begrepp innebär. Främlingsfientlighet förklaras i korta drag innebära att man vill bevara sitt folks kultur och raskrig att man vill bevara sitt folks etnicitet. Att Nordiska motståndsrörelsen inte agerar fientligt mot främlingar enkom för att de är främlingar eller att vi aldrig någonsin uttalat att vi har någon önskan om krig där andra raser ska bekämpas fastslås av Hagström, men likväl är vi genom vår ideologiska strävan att bevara det rasligt nordiska folket och vår nordiska kultur såväl främlingsfientliga som förespråkare av raskrig.

De flesta samer skulle alltså helt klart kunna benämnas som främlingsfientliga då de vill bevara sin kultur och många indianer är enligt påståendet tydliga förespråkare av raskrig eftersom de vill bevara sin etnicitet.

En som förordar raskrig?

På samma vis fungerar också SÄPO:s retorik gällande att Nordiska motståndsrörelsen är en kriminell organisation med förmåga att begå terrorbrott. Här pekar exempelvis deras PM och Hagströms vittnesmål på att eftersom att det ingår i vår verksamhet att våra medlemmar tränar kampsport betyder detta att de tränas för kriminella gärningar. Hagström medger för all del att det finns legitima syften till denna träning genom att det både är gemenskapsbyggande och ger våra medlemmar bättre möjlighet att försvara sig själva om de utsätts för angrepp, men samtidigt menas det att man kan ha användning för denna träning om man ämnar att begå brott – i detta fall misshandel.

Enligt samma synsätt skulle alltså varenda kampsportsklubb i landet kunna sägas vara uppbyggd på brottslig grund. Eller varför inte de vänstergrupper som lär ut ”feministiskt självförsvar”!?

Hagström medger, när frågan ställs, att alla människor med tillgång till ett fordon eller en kniv har förmåga att begå terrorbrott, men menar att dessa individer, till skillnad från Nordiska motståndsrörelsen, inte har förmåga att begå en större skadeverkan då detta kräver flertalet personer som samverkar med varandra.

Det är väl förvisso sant att en enskild individ inte har samma förmåga att begå terrorbrott som ett kollektiv, men likväl kan det inte på något vis framhållas varför Nordiska motståndsrörelsen skulle ha en större möjlighet till detta än några andra sammanslutningar. Varje koalition av människor i hela världen, inklusive tidigare nämnda Socialdemokraterna, har såklart en förmåga att begå terrorbrott på samma vis som Nordiska motståndsrörelsen.

På den direkta frågan om SÄPO gör bedömningen att Nordiska motståndsrörelsen har för avsikt att begå terrorbrott blir nämligen svaret ett klart nej. Hagström vet heller inte om Motståndsrörelsen har tillgång till illegala vapen trots att detta påstods i promemorian.

I promemorian jämförs också organisationen med andra grupperingar inom Vit makt-miljön och påstås här vara farligare och mer radikala än andra. När försvaret ifrågasätter vilka andra grupperingar det finns inom denna miljö i Sverige än Nordiska motståndsrörelsen förklaras det att det historiskt funnits andra, men att organisationen idag i stort sett är ensam. Jämförelser med andra grupper inom miljön blir därför mycket märkliga. På samma vis som vi är de mest farliga och radikala kan vi nämligen alltså också sägas vara den mest godhjärtade, snälla och ömsinta grupperingen inom Vit makt-miljön.

Att Nordiska motståndsrörelsen dock är att se som farliga för systemet utifrån konkurrens-synpunkt blir dock mycket tydligt genom såväl rättegången i sig som genom det arbete SÄPO lägger ned på sin smutskastning. Att de medverkar på det sätt de gör i denna rättegång kan tydligt sägas utgöra ett bevis på att de snarare är en politisk institution än en polisiär och att deras syfte är att upprätthålla de rådande politikernas maktmonopol framför att värna rikets säkerhet. Systemet är uppenbart livrädda för nationalsocialismens enorma potentiella tilldragelsekraft – därför agerar SÄPO politiskt mot oss i den verkliga oppositionen. Självklart är det också i detta ljus man måste se SÄPO:s övriga trakasserier mot våra medlemmar och sympatisörer.

Med sanningen som vapen kommer vi dock att fortsätta kämpa och växa trots SÄPO:s tafatta lögner, systemets repression och åklagarens försök att kriminalisera vår verksamhet. Vi har inget att dölja eller skämmas över och våra företrädare behöver inte, som en av advokaterna sa att Ahn-Za Hagström gjorde under sitt vittnesmål, ”prata runt saker som en politiker”.


  • Publicerad:
    2019-10-02 19:06