Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ahn-Za Hagströms lögner

Av Fredrik Vejdeland, 2019-10-01
fredrik.vejdeland@nordfront.se

GÖTEBORGSRÄTTEGÅNGEN. SÄPO-analytikern Ahn-Za Hagström sprider hårresande lögner om Nordiska motståndsrörelsen som ska fungera som ”bevisning” under åklagarens skandalrättegång i Göteborg. Här bemöts några av lögnerna.

Ahn-Za Hagström under Almedalen 2019. Foto: Nordfront.se

”Lögn” är ett starkt ord som vi ofta härleder till politiker, journalister och andra makthavare. Men dessa är ofta väldigt duktiga på att använda sig av språket och när de ”ljuger” så handlar det snarare oftast om att de arbetar med vilseledande tekniker och undanhållande av sanningen. Det är inte vinkling jag tänker på här utan mer om att med olika knep få mottagaren att tro på en lögn utan att direkt ljuga för honom eller henne. Genom att exempelvis avsiktligt utelämna relevant information som hade fått mottagaren att inse att lögnen är en lögn. Personligen anser jag att detta är samma sak som att ljuga, men jag har också full förståelse för dem som menar att det inte riktigt är samma sak.

Ahn-Za Hagström, som är analytiker på SÄPO, tillhör den kategori av personer som inte bekymrar sig om att skapa den typ av bakdörrar som politiker och journalister vill ha. Istället ägnar hon sig ofta åt direkta lögner.

SÄPO-analytikern ska under dagen vittna om Nordiska motståndsrörelsens verksamhet under skandalrättegången i Göteborg. Inför vittnesmålet har hon redan sänt in ett PM till åklagaren som är tänkt att fungera som ”bevisning” i målet, innehållandes hårresande lögner om Nordiska motståndsrörelsen. Tanken är att Nordiska motståndsrörelsen ska beskrivas som en kriminell organisation som borde förbjudas. Till skillnad från exempelvis journalister får detta ses som särskilt allvarligt då vi dels talar om en myndighet som många har förtroende för och dels en myndighet som faktiskt har reell makt i processen.

Jag tänker här i all korthet bemöta några av hennes värsta påståenden. Alla av dem är inte direkta lögner utan vissa av dem är just vilseledande och utelämnande av den typ av relevanta information som behövs för att få en sanningsenlig bild av det som beskrivs. I slutet av artikeln kan du läsa hela hennes aktbilaga, vilken rymmer en mängd andra anmärkningsvärda påståenden och direkta lögner.

1. Nordiska motståndsrörelsen ”har tillgång till såväl legala som illegala vapen”

Om Nordiska motståndsrörelsen har tillgång till illegala vapen så borde Säkerhetspolisen faktiskt göra sitt jobb och kontakta sina kollegor inom Polismyndigheten. Att inneha illegala vapen är ett brott och så länge SÄPO låter en organisation inneha dessa så borde väl det betyda att myndigheten i viss mån främjar brottslig verksamhet. Vilket får mig att undra om inte Säkerhetspolisen är en kriminell organisation.

2. Skyddsutrustning utgör ”förberedelse för våldsanvändning”

Detta är ett exempel på något som är mer vilseledande än en direkt lögn. Ahn-Zas tanke när hon uttrycker sig på detta sätt är att framställa det som att Nordiska motståndsrörelsens förbereder sig på att använda (offensivt) våld mot annan part, alternativt att vi söker våldet. I verkligheten motiveras skyddsutrustningen med erfarenheter som visat att vi emellanåt utsätts för fysiska attacker. Inte sällan just för att det rådande systemet (ex. myndigheter som SÄPO) utmålar oss som just kriminella och därmed legitima mål för våldsverkare, däribland kollegor från den reguljära polisens övervåld.

Aktivisters skyddsutrustning utgör förberedelse för att skydda sig från annan parts våldsanvändning, att minimera skadorna från deras attacker. Sköldar används för att skydda sig från stenkastning, glasögon för att skydda sig från pepparsprej osv.

Jag vet inte om Ahn-Za förespråkar att vi bara ska ta emot stryk från angripare eller om hon tycker att vi helt enkelt ska sluta med laglig politisk verksamhet för att inte hamna i fällan att en myndighet utmålar oss som kriminell för att vi tvingas försvara våra grundlagstadgade rättigheter?

Nordiska motståndsrörelsen har regler mot offensivt våld, vilket framgår av Motståndsrörelsens aktivisthandbok. Vi är naturligtvis förberedda på att kunna använda oss av självförvarsvåld om vi blir attackerade, men att agera på det sättet är lagligt. På samma sätt som det är lagligt att bära skyddsutrustning.

3. Vissa raser föreställs som ”underlägsna”, moraliskt lägre stående och degenerarade

Ordagrant citat:

För organisationen NMR är föreställningen om att människor kan delas in i olika ”raser” tongivande, liksom att vissa av dessa s.k. ”raser” är underlägsna andra och att det därför är moraliskt, humant och ansvarsfullt att hålla dem åtskilda så att de ”högre stående raserna” inte ”degenereras”.

Här hade man velat att Ahn-Za utvecklar vilka dessa raser är och var organisationen uttrycker denna åsikt.

I Nordiska motståndsrörelsens politiska program Vår väg framgår följande:

Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp.

Rent objektivt handlar denna inställning om att vi vill säkerställa vår ras överlevnad för att vi tillhör denna ras och subjektivt värnar våra egna först. Vi är oss själva närmast, precis som en familjemedlem värnar sin familj först oavsett om det finns bättre eller sämre familjer.

I Vår väg framgår även:

Vi främjar en värld av fria nationer där raserna lever åtskilda från varandra men ändå kan samarbeta och där varje folkslag och varje ras utvecklas utefter sina egna förutsättningar och i samklang med naturen.

Ingenstans i programmet ges uttryck för att några är överlägsna/underlägsna. Det enda som beskrivs är att det är moraliskt, humant och ansvarsfullt att hålla raserna åtskilda för alla rasers skull.

Att det finns medlemmar i organisationen som säkert kan ställa upp på vad Ahn-Za Hagström påstår förändrar inte det faktum att organisationen i sig inte uttrycker denna uppfattning.

4. Rasen ”genomsyrar allt en människa gör”

Nej, men huvuddelen och vi har aldrig sagt att rasen genomsyrar allt. Men kultur skapas inte av en slump utan uppstår till största del som ett uttryck för folkets inneboende rassjäl. Naturligtvis spelar sådant som miljö och uppfostran också in, vilket är något vi många gånger betonat. Även i podden Ledarperspektiv, där organisationens officiella ståndpunkter förs fram.

5. Ledningen håller ihop organisationen ”genom att tala om revolution och väpnad kamp”

Vi talar om revolution, ja – väpnad kamp, nej. De är inte synonymer. Kan en revolution ta sig uttryck i väpnad kamp längre fram? Javisst, men det är inte det vi talar om.

Men oavsett vilket är det fullt lagligt att teoretiskt förespråka väpnad kamp och till och med avrättningar av diffusa politiska fiender (det är exempelvis lagligt för kommunister att förespråka att arbetarklassen mördar alla kapitalister). Det är däremot olagligt att agitera på det sättet mot vad lagen klassar som ”folkgrupper”.

6. Nordiska motståndsrörelsen provocerar genom att utmana samhällets normer 

Ordagrant citat:

[…] en del av NMR:s verksamhet går ut på att utmana, pröva och provocera så väl lagstiftningens gränser som samhällets normer. Inte sällan görs detta med anspelningar på det våldskapital som organisationen förknippats med de senaste åren och – när det inte går vägen – ett martyrskap som kan användas i syfte att rekrytera sympatisörer.

Att utmana samhällets normer är såklart också lagligt och dessutom något som lyfts fram i samhället. Det anses vara något positivt, behjärtansvärt och till och med en särskilt demokratisk rättighet – nästan skyldighet – att vara normkritisk och utmana och provocera sådant som könsnormer, för att ta ett exempel.

Således tycks det alltså enligt SÄPO bara vara felaktigt att vara kritisk mot politiskt korrekta normer.

7. Präglas av ”raskriget” och ”främlingsfientligheten”

Ordagrant citat:

På ett övergripande plan präglas den svenska vit makt-miljön generellt – och NMR i synnerhet – av tre olika strävanden eller inriktningar. Förutom det s.k. ”raskriget” gäller det främlingsfientligheten och det politiska projektet, där det sistnämnda handlar om det faktiska maktövertagandet och skapandet av ett nordiskt rike som det yttersta målet.

Notera att Ahn-Za skriver ”det s.k. ’raskriget'”, det vill säga att det är ett uttryck som vi själva använder. Det gör vi inte. ”Raskrig” kan naturligtvis bli den yttersta konsekvensen av massinvandringen och det pågående folkutbytet men det vi strävar efter är det faktiska maktövertagandet och skapandet av ett nordiskt rike som det yttersta målet.

Likaledes gäller för främlingsfientlighet. Inte heller detta nyspråksord, vars innebörd kan ifrågasättas, är något vi själva använder och är dessutom, beroende på betydelse, något vi mycket tveksamt ställer oss bakom.

8. Har ”förmåga att begå brott som skulle kunna falla under rådande terrorlagstiftningen”

Awat Hamasalih skaffade sig förmåga begå terrorbrott i Finland genom att han tillhandahöll en kniv och i en del andra fall har terrorister visat förmåga att utföra terrorbrott med hjälp av en bil eller lastbil. Ahn-Za Hagström ljuger inte direkt, men manipulerar. I stort sett alla som har råd att köpa en kniv för några hundra kronor har bevisligen förmåga att begå terrorbrott. Det är därför givetvis inte olagligt att ha denna förmåga. Det är däremot olagligt att planera och utföra terrorbrott, och det är det som Ahn-Za borde försöka bevisa att Nordiska motståndsrörelsen försöker göra i så fall. Detta skulle hon dock inte lyckas med då det inte överhuvudtaget ingår i vår verksamhet.

9. ”Terrorism som kommunikationsmetod”

Ordagrant citat:

Vad gäller de som ska värvas kan de argumenteras för att terrorism och extremism också är en slags kommunikationsmetod och att vapen, våldsanvändning och våldsromantik både påverkar och lockar anhängare.

Meningen ovan tycks slentrianmässigt inslängd i ett stycke som egentligen inte handlar om terrorism. Det känns inte direkt förtroendeingivande när en myndighet i vad som ska kallas för rättsstat beskyller lagliga politiska organisationer för ”terrorism” utan att förklara varför. Vilka är det som ska värvas? Vad är det som utgör terrorism? På vilket sätt fungerar denna terrorism som kommunikationsmetod?

Det kan ju rimligtvis inte handla om att våldsanvändning och våldsromantik i sig utgör terrorism. I så fall skulle exempelvis alla huliganer vara terrorister, vilket jag betvivlar.

10. ”Poängsystem för att belöna brottsliga aktiviteter”

Organisationen tillämpar också ett slags poängsystem/belöningssystem för olika typer av aktiviteter. Det innebär i sin tur också att aktiviteterna, de brottsliga så väl
som de opinionsbildande, på olika sätt dokumenteras av den eller dem som genomfört dem.

Vi avslutar artikeln med en direkt lögn från Ahn-Za Högström. Något poängsystem/belöningssystem för att belöna brottsliga aktiviteter finns inte och har heller aldrig funnits.

Om Ahn-Za Högström belönas/beröms internt för att ha vittnat falskt under ed kan vi emellertid dra slutsatsen att poängsystem/belöningssystem för att belöna brottsliga aktiviteter finns inom Säkerhetspolisen.

För de som vill läsa Säpos uttalande om Motståndsrörelsen:
Göteborgs TR B 3046-18 Aktbil 263


  • Publicerad:
    2019-10-01 14:00