INDOKTRINERING. En grundskola i Kristinehamn går ett steg längre i att indoktrinera barn och föräldrar i den så kallade värdegrunden genom att utnyttja eleverna till att sprida styrdokumentets propaganda.

I veckan bjöd de 700 elever som går i låg-och mellanstadiet på Djurgårdsskolan i Kristinehamn in nära och kära till en temakväll där ”värdegrundens” delar gestaltades i olika estetiska uttryckssätt.

De små barnen inledde med att sjunga en sång med ett tydligt budskap om hur man inte ska vara självisk, utan dela med sig:

Om du har ett äpple vill du dela det med mig, i en enkel melodi. Eller vill du ha ditt goda äpple för dig själv och inte få nån melodi.

— Vi beslutade i början av terminen att vi skulle starta ett projekt för att eleverna skulle få träna på värdegrunden. Då sökte vi pengar från Kulturgruppen och fick cirka 30 000 kronor, berättar läraren Maria Kihl Olsson.

Skolan använde pengarna till att ta hjälp av en danspedagog, en dramapedagog samt en bildpedagog som arbetat med att utforma föreställningens delar under ett års tid.

Tillsammans med konstnären Johan Gaellman spelade barnen upp en dockteater och tredjeklassarna framförde en stark dans om mobbning som de tränat in med dansläraren Katrine Svahn.

Det är dessa värden som Skolverket har bestämt ska förmedlas och gestaltas i förskolor och skolor:

  • Människolivets okränkbarhet
  • Individens frihet och integritet
  • Alla människors lika värde
  • Jämställdhet mellan könen
  • Solidaritet mellan människor

Där grundskolan och gymnasieskolan har som mål att varje elev:

Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Från och med 1 januari 2017 har det däremot tillkommit nya riktlinjer gällande diskriminering bland annat:

Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Källor:
Värdegrunden i fokus
Värdegrund i förskola och skola
Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen


  • Publicerad:
    2017-05-27 07:30