IDEOLOGI. Tobias Hübinette har skrivit ett blogginlägg som berör frågan om den svenska unghögerns koppling till den tyska nationalsocialismen.

unghöger olika bud

Efter att Östen Kjellman tidigare i år skrev en bok med titeln ”Unghögern och nationalsocialismens svenska ursprung” har den recenserats av före detta medlemmar av Svenskarnas parti som i sina recensioner försökt tona ned eller ifrågasätta unghögerns koppling till nationalsocialismen. Logik förlag som säljer boken har också valt att dölja den fullständiga titeln och istället marknadsföra boken med den förkortade titeln ”Unghögern”.

Björn Björkqvist skrev:

Detta är ett lovvärt arbete. Kjellman menar sedan att den tyska nationalsocialismen hämtade sitt tankegods från Unghögern och pekar sedan på likhet efter likhet. Greppet är beklagligt. Den tyska nationalsocialismen är historiskt nedsvärtad så istället för att legitimera nationalsocialismen så riskerar detta att dra skugga över Unghögern vars idéer till stor del borde kunna implementeras i den moderna politiken.

Daniel Höglund skrev:

Han presenterar vidare intressanta uppgifter om de svenska nationalisternas inflytande i Tyskland före nationalsocialismens bildande och genombrott. Och även om jag inte tycker att det framkommer helt övertygande uppgifter för att Unghögern och de svenska nationalisterna faktiskt skulle ha utgjort ett ideologiskt ursprung för den tyska rörelsen så är det onekligen intressant läsning. Det är en tanke som otvivelaktigt skulle kunna engagera såväl historieintresserade som dagens nationalister, och kanske inte minst antinationalister.

Magnus Söderman skrev:

I del två ser vi sedan hur denna idérörelse tar sig uttryck som statsbärande i det nationalsocialistiska Tyskland. Det är förvisso inte samma rörelse och jag övertygas inte helt om att de tyska nationalsocialisterna fick all sin inspiration från Sverige, men vi får likväl en insyn i hur denna svenska idé delvis praktiserades politiskt.

Även på Motpol angrips sammankopplandet av unghögern och nationalsocialismen:

Det som slår en under läsningen av Kjellmans studie är dess andra syfte, den fullständiga titeln är ”Unghögern och nationalsocialismens svenska ursprung”. Många av unghögerns män översattes till tyska, och i synnerhet Kjelléns geopolitik och svensk rasbiologi mer generellt tycks ha påverkat den tyska nationalsocialismen. Det är naturligtvis en intressant idéhistorisk frågeställning hur omfattande och avgörande detta inflytande var, men likheterna illustreras med långa citat av tyska nationalsocialister. Metapolitiskt är detta ett, diplomatiskt uttryckt, tveksamt grepp om målet är att återintroducera unghögern och popularisera dess idéer. Det hade varit bättre att inte koppla unghögern till hitlerismen på detta vis, vi är många som ser unghögern som intressant men nationalsocialismen som djupt problematisk. Unghögern påverkade även Per Engdahl, ett arv där en del av dess mer tveksamma sidor togs itu med. Bland annat genom kristna, europeiska och frihetliga element. Engdahl får ses som en bättre utveckling av unghögern än den som ägde rum i Tyskland, mer relevant för oss idag.

Den grovt svenskfientliga forskaren Tobias Hübinette ger sig nu in i debatten om den svenska unghögerns inflytande på den tyska nationalsocialismen i ett blogginlägg som han gett titeln ”Om de svenska bidragen till den tyska nationalsocialismen”.

Hübinette skriver bland annat:

Sveriges nationella förbund, d v s den svenska unghögerns egen organisation som fr o m 1934 verkade som ett självständigt politiskt parti, hävdade alltid att den tyska nationalsocialismen var en ren kopia av den svenska unghögerns ideologi och att själva begreppet nationalsocialism i sig hade myntats av unghögerns chefsideolog Rudolf Kjellén, och dess olika pressorgan skröt gärna med att de tyska nazisterna även hade ”kopierat” användandet av svastikan som partisymbol tack vare att Göring hade varit bosatt i Sverige och där kommit i kontakt med symbolen hos greve von Rosen. Sist men inte minst framhöll både Sveriges nationella förbund liksom även de svenska nazisterna att kulten av den nordiska rasen, d v s av det skandinaviska utseendet, också var en ren s k ”rip-off” som tyskarna hade hämtat från Sverige, d v s flera av de ledande tyska rasforskarna hade spenderat tid i Sverige som doktorander och juniorforskare och hade därmed blivit upplärda av de svenska forskarna att både genomföra jättelika empiriska kroppsmätningsstudier och att fr a lyfta fram det skandinaviska utseendet och just svenskarnas kroppsmått som det globala vita utseendeidealet.

Avslutningsvis skriver Hübinette att den svenska unghögern inte bidrog till den tyska antisemitismen samt att den gamla ideologin och dess representanter inte kan lastas för vad som hände under andra världskriget.

Om unghögern, som Hübinette påstår, själv menade att de tyska nationalsocialisterna kopierade stora delar av sin ideologi från Sverige verkar det konstigt och oärligt att svenskar som vurmar för unghögern idag istället vill förneka och förminska denna koppling. Frågan blir då om det är före detta nationalsocialister som idag är oärliga i sina försök att distansera sig själva och unghögern från nationalsocialismen, eller om det är Hübinette som – trots att han vill ge sken av motsatsen – ändå försöker att skada den idag icke-existerande unghögern genom att sammankoppla den med nationalsocialismen?


  • Publicerad:
    2015-12-22 22:20