DEMOGRAFI. Statistik visar att svenskar redan år 2025 bara kommer utgöra 60 procent av Sveriges befolkning.

tobias hübinette

Tobias Hübinette.

Det är den anti-svenska adoptiv-asiaten Tobias Hübinette som idag publicerat ett blogginlägg där han går igenom hur den demografiska situationen såg ut i Sverige den 31 december 2015 samt hur prognoserna för framtiden ser ut. Vid årsskiftet uppskattades 17% av Sveriges befolkning vara född utomlands och åtminstone 29,5% ska ha någon form av utländsk bakgrund.

År 2025 förutspås 35-40% av befolkningen ha en icke-svensk bakgrund och 2060 ska 45-50% ha det, enligt Hübinette. Invandrarna förutspås också bli i majoritet bland den yngre befolkningen tidigare än befolkningen i helhet. Hübinette skriver:

De utrikes födda utgör redan idag 22% av alla invånare i arbetsför ålder och om tio år så kommer de att utgöra närmare 30% och tillsammans med ”andrageneration:arna” så innebär detta att långt över 40% av alla invånare mellan 25-64 år kommer att ha utländsk bakgrund år 2025 varav en majoritet har utomeuropeisk bakgrund.

Då medellivslängden hela tiden ökar, och särskilt för majoritetssvenskarna och de nordiska, europeiska och västerländska invandrarna och deras barn, så innebär allt detta i praktiken att invånarna med utländsk och fr a med utomeuropeisk kommer att behöva ”försörja” en hög andel av invånarna med majoritetssvensk och västerländsk bakgrund.

Fruktsamhetstalen för människor födda i Sverige låg 2015 på 1,88 medan utrikesfödda låg på 1,97 och utomeuropéer från primitiva länder landade på mellan 2,29-3,21 barn per kvinna.

Sammantaget drar Hübinette följande slutsats av statistiken:

Vi är helt enkelt i rasande takt på väg emot en hypermångfaldssituation som inte står långt efter USA, d v s inom en nära framtid är det USA och Sverige tillsammans med Kanada, Australien, Storbritannien, Frankrike och några länder till som kommer att uppvisa den mest utpräglade demografiska mångfalden i hela västvärlden.

Folkmordsagendan
Med stöd av ovanstående data borde således den svenska regeringen kunna åtalas för folkmord av FN. Folkmord definieras i FN:s folkmordskonvention på följande sätt:

…envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,

a) att döda medlemmar av gruppen;
b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Tobias Hübinette

Tobias Hübinette föddes den 12 augusti 1971 i Sydkorea. Av någon anledning blev han föräldralös och skickades till Sverige som adoptivbarn. I Sverige har han ägnat sig åt svenskfientlig aktivism och bland annat skrivit följande:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

Förutom att grunda Expo och vara aktiv i vänsterextrema organisationer har Hübinette ägnat sig åt politiserad forskning och bland annat forskat om svenska frivilliga i Waffen-SS.

På uppslagsverket Metapedia står följande att läsa om Tobias Hübinettes långa brottsregister:

Tobias Hübinette dömdes i maj 1992 av Uppsala tingsrätt för skadegörelse, sabotage och uppvigling till en månads fängelse. Vid denna tid var han aktiv i det trotskistiska partiet Socialistiska Partiets frontorganisation Stoppa Rasismen med bland annat Stieg Larsson, en annan av tidningen Expos grundare och mångåriga medarbetare.

Hübinette blev sommaren 1995 på nytt dömd till en lång rad brott med koppling till hans politiska aktivism. Bland annat hade han mordhotat ledande sverigedemokrater samt även arbetsgivare och föräldrar till dessa. Han bedömdes av rätten som psykiskt instabil och dömdes till böter. Han närvarade också när AFA stormade Sverigedemokraternas årsmöte och kastade in syra och gatstenar i möteslokalen i Norrköping 1995.

I tidningen Svartvitt Med Expo berättade han 2000 att han att brukat våld mot både barn och pensionärer av ideologiska skäl.

År 2006 blev han även gripen för en rad opolitiska mordbränder, bland annat hos sin före detta flickvän och hennes nuvarande sällskap. Hübinette blev åtalad för mordbrand men dömdes slutligen till framkallande av fara för annan, grovt brott.

År 2007 åtalades Hübinette för att ha hotat en jurist, hällt lacknafta genom hans brevinkast och krossat fönster – dock hos fel person. Han dömdes för dessa brott. År 2008 blev han åtalad för olaga hot och genomgick ytterligare en rättspsykiatrisk undersökning då han uppgivit att han smetat ketchup på sina skinkor och fotograferat detta för att lura ett kriminellt mc-gäng.

Källa:
År 2025 har uppemot 35-40% av totalbefolkningen någon form av utländsk bakgrund


  • Publicerad:
    2016-04-13 14:59