INFORMATION. Nordiska motståndsrörelsens finska gren släpper genom Nordfront ett uttalande om händelserna i Helsingfors.

karttunen-vastine

Jimi Joonas Karttunen.

Den 10 september arrangerade Nordiska motståndsrörelsen en aktivitet i Helsingfors som lockade till sig upprörda förbipasserande. Gammelmedia har sammankopplat händelsen med ett dödsfall även om polisen säger att det inte finns några bevis för detta. Enligt gammelmedia ska en 28-åring vid namn Jimi Joonas Karttunen ha angripits på denna plats, samma dag. Karttunen dog en vecka senare på grund av i dagsläget obekräftade orsaker.

Som Kansallinen Vastarinta tidigare rapporterat, efter aktivismen, så hade många vänsterextremister och ”anti-rasister” försökt att bedriva mötesstörning riktat mot aktiviteten. Som syns i videon från aktiviteten försökte en ung kvinna att spotta på en man som deltog i demonstrationen. Trots den aggressiva stämningen kunde alla situationer lösas genom dialog — alla förutom en.

Gammelmedia klassar alltid kriminella som bedriver mötesstörning riktad mot Nordiska motståndsrörelsens aktivism som ”oskyldiga förbipasserande” som ”angripits av nynazister enbart för att ha kritiserat dem”. Detta är inte sant, något som kan ses i våra aktivistfilmer: vi har ofta livliga diskussioner med människor som har andra åsikter än oss själva, och människor angrips inte bara ”enbart för att de har en annan åsikt”.

Gatuaktivismen eskalerade då ett gäng ligister började spotta på aktivisterna och vägrade att lämna platsen. Gammelmedia påstår att Karttunen var en del av detta aggressiva gäng. Helsingin Sanomat har bekräftat att Karttunen berättat för polisen att han spottat på aktivisterna (vilket i sig innebär ärekränkning enligt finsk lagstiftning).

Det är fullt förståeligt att Karttunens pappa är chockad över händelsen och att han ämnar att försvara sin sons rykte i det offentliga. Det är däremot skamfullt att använda en anhörigs död för politiska mål. Enligt gammelmedia och pappan ska 29-årigen varit bara en ”pojke” (och ”en poetisk pojke”) och för att understryka detta spreds en bild på en över 10 år gammal bild från Karttunens konfirmation. På Facebook spred Karttunen en annan bild som påvisar radikal förändring. I ett av hans inlägg postar poeten ett inlägg i vilket han hotar: ”KELA [översatt: socialtjänsten i Finland] kommer att sprängas snart om de inte hostar upp pengar, PERKELE!”.

Varför vill gammelmedia helgonförklara Jimi Karttunens innan händelseförloppet och dödsorsaken är fastställd? Nordiska motståndsrörelsen arrangerar aktiviteter på månadsbasis, och på Youtube finns det filmer från dessa aktiviteter. Trots blandad respons är aktiviteterna fredliga såtillvida inte aktivisternas liv eller säkerhet hotas. Hösten 2014 tog vänsterextremister på sig att ha försökt attackera aktivister med järnrör. På grund av sådana orsaker är Motståndsrörelsen alltid mentalt förberedd på att försvara sig. Tilläggas bör att vänsterextremister även har brukat våld mot demonstranter som deltog i 612 Självständighetsdagen och Rajat Kiinni! [översatt: Stäng gränserna!] utan att någon massmedia fördömt detta.

Vi accepterar inte att våra aktivister blir bespottade av vänsterextremister eller invandrare med potentiell smitta. Alla inom säkerhetsbranschen vet detta. Ligisten som spottade på aktivisterna fick sig en tillrättavisning och lämnade platsen på egna ben. Gammelmedia påstår dock att han åkte ambulans. Ilta-Sanomat och MTV3 säger att Karttunen blev puttad medan Helsingin Sanomat säger att han ”nästan slogs ihjäl”. Gammelmedia påstår att polis inte var på platsen, även om en polisbil syns i filmen. Uppenbarligen ansåg polisen situationen som fredlig och kände att ytterligare bevakning inte behövdes. På grund av förvirringen relaterad till händelsen kan vi inte ge ytterligare kommentarer gällande detaljer.

Vad som än orsakade Karttunens död så anser vi att händelsen är beklaglig och tragisk för anhöriga. Vi anser det dock extremt hycklande att gammelmedia kallade de som hedrade Arto Mikkonens minne för ”white trash”, medan de nu påstår att Karttunens fall ska ”ena alla finnar”.

Nationalister behöver inte vika sig inför våld — varken nu eller i framtiden.

Information in English: Response to the events of Helsinki

Resistance movement organized on 10.9 in downtown Helsinki an event that stirred many passerbys. The mainstream media has connected the activism event to the death even though the police has stated that there’s no evidence of this. According to the mainstream media a 28 years old man named Jimi Joonas Karttunen was assaulted in the same place the same day. Karttunen died a week later of yet unconfirmed reasons.

As we reported after activism, many leftists and ”anti-racists” tried to disrupt the event. As you can see in the video from the event, a young woman tried to spit on a man attending the legal demonstration. Despite of the aggressive mood all situations could be resolved with talking – all but one.

The mainstream media always considers criminals disrupting Resistance Movement’s events ”innocent passerbys” that were ”victimized by the neo-nazis just for criticizing them”. This is not true, as can be seen in the activism videos, we regularly have heated discussions with people with different beliefs in each of our events, and people aren’t assaulted ”just for happening to disagree”.

The street activism escalated when a group of thugs started spitting on the activists and refused to leave. The mainstream media states that Karttunen was part of the aggressive party. Helsingin Sanomat has confirmed that Karttunen told the police he had spat on the protesters. (Spitting is defamation in juridical sense).

It is completely understandable that for example Karttunen’s father is shocked by the course of events and he aims to protect his son’s reputation in public. It is however shameful to use a utilize a relative’s death for political aims. According to the media and the father the 28 years old Karttunen was just a ”boy” (and ”a poetic boy”) and to empathize this the papers have spread an over 10 years old picture from Karttunen’s confirmation school. However, Facebook reveals that since those years Karttunen has changed radically. In one of his posts the poet boy threatens ”KELA (Finnish social security services) will blow up just about now if they won’t cough up money, PERKELE!”.

Why does the media want to whitewash Jimi Karttunen’s reputation even before the course of the events and the cause of death is clear? Resistance Movement organizes events almost monthly, and one can view videos of these events in YouTube. Despite of varied responses the events are peaceful unless the life or safety of the activists is threatened. In the fall of 2014 the far-left took responsibility for the attempted attack on the activists with iron pipes. For reasons such as these we are always mentally prepared to defend ourselves. In addition to this the far left has initiated violence against the 612 Independence Day march and Rajat Kiinni! [translated: Close the Borders] events without any public condemnation.

We don’t require our activists to agree to being spat on by leftists and immigrants with potential infectious diseases. Everyone in the security business knows this. The thug who spat on the activists who got straightened out left the scene on his own. The mainstream media however claims he was taken by an ambulance. Ilta-Sanomat and MTV3 tells us that Karttunen was shoved while Helsingin Sanomat says he was ”beaten to within an inch of life”. The press states that the police were not on the scene, even though a police car is visible in the video. Apparently the police considered the situation peaceful and didn’t feel further monitoring was necessary. Due to the confusion related to the events we cannot comment on the details.

Whatever the cause of Karttunen’s death may be, we think the case is regrettable and sad to the relatives. We however consider it extremely hypocritical that while the press called those honoring Arto Mikkonen’s memory were called ”white trash” in the media, while now the media says Karttunen’s case ”unites all Finns”.

Nationalists don’t need to submit before violence – not now and not in the future.


  • Publicerad:
    2016-09-18 23:06